Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nemocnici > Povinně zveřejňované informace > Vydané právní předpisy

Vydané právní předpisy

ETICKÝ KODEX

Nemocnice Pelhřimov

Obecně uznávané principy vzdělanosti, kolegiality a spolupráce, vzájemného respektu a svobodného vyjádření nás vedou vydat tento kodex jako závazek upravující naše chování a jednání vůči klientům nemocnice, spolupracovníkům, veřejnosti a všem partnerům a jejich zaměstnancům.

Tento kodex obsahuje soubor pravidel, hodnot a principů, které považujeme za stěžejní při dosažení vize nemocnice – být moderní nemocnice, která nabízí kvalitní péči svým pacientům ve všech k tomu určených pracovištích. Etický kodex ale upravuje i oblast nemedicínských pracovišť.

OBECNÉ POŽADAVKY NA ZAMĚSTNANCE

Zaměstnanec:

 • Dodržuje legislativu České republiky.
 • Dodržuje vnitřní předpisy zaměstnavatele.
 • Dbá dodržování následujících etických norem v závislosti na jím vykonávané práci:
  • Etický kodex České lékařské komory,
  • Etický kodex sester,
  • Etický kodex nelékařských zdravotnických profesí,
  • Charta práv dětí,
  • Charta práv pacientů,
  • Charta práv seniorů,
  • Charta práv umírajícího.
 • Zajištuje, aby služby poskytované nemocnicí byly poskytovány v náležité kvalitě. Dodržuje
  požadavky na kvalitu, které jsou formulovány vnitřními předpisy nemocnice na základě standardů
  SAK.

VZTAH ZAMĚSTNANCŮ K PACIENTŮM A VEŘEJNOSTI

Zaměstnanci nemocnice:

 • Vyjadřují svůj vztah k pacientům a veřejnosti zejména kvalitou své práce a způsobem jednání. Zaměstnanci se zejména vyvarují toho, aby v rámci svých pracovních i mimopracovních aktivit v elektronických i jiných médiích formulovali jakékoli narážky, či komentáře interpretovatelné spoluzaměstnanci, pacienty, či veřejností jako znevažování, či diskriminaci pacientů, spoluzaměstnanců, či vedoucích pracovníků na základě:- pohlaví (genderu),
  • jakékoli etnické, či rasové příslušnosti a mateřského jazyka,
  • jakékoli sexuální orientace,
  • jakéhokoli typu náboženského, či filosofického systému,
  • rodinného stavu,
  • smyslového, či pohybového postižení,
  • mentálního postižení,
  • sociálního stavu a pověsti,
  • věku a rozumové úrovně.
 • S pacienty jednají ve smyslu etiky a jsou si vědomi důstojnosti všech pacientů. Prosazují otevřenou komunikaci. Respektují a podporují práva pacienta na svobodnou volbu lékaře, přijetí, či odmítnutí navrhované léčby a právo na informace. Srozumitelně a včas pacienta informují o postupu vyšetřování, navrhované léčbě a ošetřování, dbají na to, aby pacient porozuměl terapeutickému procesu i očekávanému výsledku terapie. V rámci principu autonomie respektují právo pacienta na přijetí léčby, volbu alternativy, zastavení stávající nebo nenasazení nové léčby.
 • Zachovávají mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli v souvislosti s výkonem svého povolání, s výjimkou případů, kdy jsou této povinnosti souhlasem pacienta nebo na základě legislativy ČR zbaveni.
 • Jsou vázáni mlčenlivostí o pacientech i po ukončení léčby, či po ukončení svého pracovního poměru.
 • Ctí právo pacienta na profesionální přístup týmu zaměstnanců při řešení jeho potřeb.
 • Vytvářejí příjemné a bezpečné prostředí, které umožní uspokojení individuálních potřeb pacienta s respektováním jeho osobnosti, životních zvyků, duchovních potřeb, intimity a lidské důstojnosti.
 • Jsou vstřícní, slušní, korektní, pacienty oslovují jménem a jednají s nimi s úctou a respektem.
 • Chodí upraveni a ustrojeni dle pracovního zařazení a jsou vždy při výkonu práce identifikovatelní.
 • Před pacienty nikdy neřeší vnitřní záležitosti provozu nemocnice.
 • Jsou povinni své povolání vykonávat svědomitě s využitím svých odborných znalostí.
 • Přistupují ke všem pacientům se stejnou péčí, nečiní mezi nimi rozdíly a jejich prospěch staví nad své vlastní zájmy, kromě případů, kdy by byl ohrožen jejich vlastní život a zdraví.
 • Motivují pacienty k péči o vlastní zdraví a zapojují je do procesů zdravotní péče, včetně prevence.
 • Trvale se zdokonalují v získávání vědomostí, dovedností a postojů ve své profesi a dbají na všestranný rozvoj své osobnosti.
 • Jsou si vědomi nutnosti zvládat emočně vypjaté situace při jednání s pacienty, či jejich blízkými.

ZÁVAZEK ZAMĚSTNANCŮ VŮČI NEMOCNICI

Vedoucí pracovníci a zaměstnanci:

 • Jsou loajální vůči nemocnici, vůči zřizovateli a dalším subjektům zřizovaným zřizovatelem. Loajalita spočívá především v respektování zájmů celé nemocnice. Zaměstnanci své připomínky, či výhrady k činnosti nemocnice, případným problémům, vyjadřují v interní diskuzi, při oficiálních jednáních a nikoli veřejně mimo nemocnici.
 • Jsou povinni vyvarovat se veškerého jednání, které by mohl hmotně nebo jinak negativně ovlivnit nemocnici, a to včetně jejího dobrého jména.
 • Jednají mezi sebou vždy na základě úcty a principů etiky. Zavazují se za účelem zajištění nejvyšší možné kvality služeb navzájem si poskytovat nabyté zkušenosti a znalosti.
 • V případě vzniku rozporů, či nejasností při plnění povinností hledají vedoucí pracovníci nemocnice vždy smírné řešení.

Zaměstnanci nemocnice:

 • Svým chováním a vystupováním vytváří korektní a spolupracující prostředí v celé nemocnici. Management, lékařský, nelékařský personál, správa – nemohou existovat jeden bez druhého, proto se navzájem ctí a respektují.
 • Ctí a aktivně se zasazují o dobré mezilidské vztahy, jak mezi nadřízenými a podřízeným, tak v rámci profesionálního multidisciplinárního týmu. Ke všem se chovají slušně a vstřícně.
 • Nesmí znevažovat profesionální dovednosti, znalosti, poskytované služby a přístup lékařů, sester a jiných zaměstnanců, ani používat ponižujících výrazů o jejich osobách, komentovat nevhodným způsobem činnost ostatních zaměstnanců v přítomnosti pacientů a dalších osob.
 • Vzájemnou a týmovou spoluprací dosahují společného úspěchu, který je závislý na míře odpovědnosti a kvalitě práce každého.
 • Koordinací procesů dbají na jejich efektivitu a optimálně využívají svěřené zdroje. Provádějí jen takovou činnost, která je v souladu s jejich kompetencemi.
 • Respektují rozhodnutí nadřízených, pokud není v rozporu s dobrými mravy, či právním řádem ČR.

ZÁVAZEK VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ VŮČI ZAMĚSTNANCŮM

Vedoucí pracovníci nemocnice:

 • Formulují poslání a vize, a to i s ohledem na perspektivy zaměstnanců.
 • Zaměstnance vedou a motivují k odpovědnosti za odvedenou práci a výkon.
 • Aktivně se podílí na zajištění kvalitního systému řízení a jeho neustálého zlepšování.
 • Vytváří předpoklady pro zabezpečení korektního a spolupracujícího prostředí v celé nemocnici. Zachovávají důvěrnost osobních informací zaměstnance.
 • Navrhují projekty pro kontinuální zvyšování kvality zdravotní péče a navozují atmosféru pro dosahování trvalých žádoucích změn s ohledem na rychle se měnící vnější podmínky.
 • Sledují znalosti a schopnosti zaměstnanců a jejich potenciál a vytváří předpoklady pro jejich rozvoj. Zaměstnancům, kteří se ztotožňují s cíli nemocnice, umožňují odborný a kariérní růst s návazností na jejich spravedlivé odměňování. Při přijímání, hodnocení, vzdělávání, či povyšování zaměstnanců postupují spravedlivě a neupřednostňují zaměstnance v závislosti na osobních vztazích a dalších kritériích nesouvisejících s výkonem, či schopnostmi zaměstnanců.
 • Rozvíjejí dialog mezi zaměstnanci a managementem. Respektují názory zaměstnanců, pečují o jejich potřeby a pomáhají jim dosahovat jejich osobní cíle.
 • Aktivně vytváří podmínky a prostředí pro ochranu zaměstnanců, včetně postupů a pravidel chránících je před agresivním chováním pacientů, či dalších osob.
 • Vytváří a aktivně uplatňují vhodný systém kontrol efektivního využívání všech zdrojů nemocnice.

Zásady obsažené v tomto Etickém kodexu považuje nemocnice za důležité, a proto jejich porušení bude řešeno Etickou komisí Nemocnice Pelhřimov.

GDPR – oznámení správce

V návaznosti na požadavek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dle čl. 13 je Nemocnice Pelhřimov, povinná informovat fyzické osoby o následujících skutečnostech:

1. Správcem osobních údajů je:

 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, se sídlem Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Nemocnici Pelhřimov:

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely plnění následujících služeb:

 • Poskytování zdravotních služeb
 • Poskytování sociálních služeb
 • Plnění práva na svobodný přístup k informacím
 • Činnost zaměstnavatele
 • Obchodní činnost (plnění smluvní povinnosti)

4. Nemocnice Pelhřimov vyjma případů, kdy se jedná o plnění smluvní povinnosti, nebo výkonu činnosti zaměstnavatele, ve vztahu k zaměstnancům (na základě souhlasu), získává osobní údaje v souladu s legislativou, a to zejména:

 • zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhlas fyzické osoby
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

5. Vaše údaje jsou archivovány a ukládány po dobu stanovenou právními předpisy (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), vztahujícími se k jednotlivým službám.