Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > O pobytu v nemocnici

O pobytu v nemocnici

„Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb.“„Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb.“

„Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.“

Vážená paní, vážený pane,

důvodem hospitalizace v pelhřimovské nemocnici jsou aktuální změny Vašeho zdravotního stavu. Budeme se snažit nezklamat Vaši důvěru a s pomocí diagnostických, léčebných i ošetřovatelských metod Vám co nejrychleji navrátit plnohodnotné zdraví, nebo alespoň zmírnit zdravotní obtíže. Lékaři, sestry i ostatní zaměstnanci nemocnice se vynasnaží, aby pro Vás pobyt nebyl příliš stresující a zatěžující, abyste ho – pokud možno – strávili příjemně, v dobré pohodě. Věřím, že se nám to společným úsilím podaří. Budeme moc rádi, když nám své pocity z hospitalizace, náměty a připomínky sdělíte – buď prostřednictvím dotazníků, nebo osobním, či písemným podáním. Jsou pro nás cennou zpětnou vazbou ke zjištění, co se nám podařilo a jak další péči a služby vylepšit. Pokud nastane situace, kdy nebudete spokojeni s naší péčí, sdělte mi to, prosím, nebo navštivte kancelář ředitele, kde s Vámi celou záležitost projednáme a zajistíme prošetření a další postup. Pokud dovolíte, chtěl bych Vám na následujících stránkách poskytnout i několik rad a informací o tom, co Vás během hospitalizace očekává, co byste měli vědět, co Vám můžeme nabídnout a na co máte právo. Děkuji Vám za projevenou důvěru a přeji brzké uzdravení a návrat k Vašim blízkým.

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, v.r.

ředitel

PRÁVA PACIENTŮ

Dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte právo:

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni,
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb,
 • zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, který odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek,
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, vyjma zákonem stanovených výjimek,
 • být seznámen s Vnitřním řádem zdravotnického zařízení (dále jen Vnitřní řád), který je viditelně umístněný ve společných prostorách nebo na lůžkových pokojích a je Vám k dispozici,
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb,
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady,
 • znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování Vaší péče,
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů,
 • přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Vnitřním řádem tak, abyste neporušoval práva ostatních pacientů,
 • přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice v souladu s Vnitřním řádem a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů,
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí,
 • pokud máte smyslové/tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem (tj. vodící nebo asistenční pes), máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu hospitalizace v souladu s Vnitřním řádem a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů,   
 • dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou,   
 • na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace,
 • na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám.

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.   

POVINNOSTI PACIENTŮ

Dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jste povinen:

 • dodržovat navržený léčebný postup,
 • řídit se Vnitřním řádem nemocnice,
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli,
 • informovat o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Bez vědomí lékaře není možné v nemocnici užívat žádná léčiva. Pokud máte svoje léky, odevzdejte je Vašim blízkým nebo do úschovy sestrám oddělení. Po ukončení hospitalizace Vám budou vráceny,
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky, nekouřit a podrobit se (na základě rozhodnutí lékaře) vyšetřením za účelem prokázání jejich užívání,
 • uhradit cenu poskytovaných zdravotnických služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Povinnosti jsou platné i pro zákonného zástupce pacienta nebo opatrovníka. Pokud některým informacím nebudete dostatečně rozumět, neváhejte se zeptat ošetřujícího lékaře nebo sestry.

 

VNITŘNÍ ŘÁD

Vážení spoluobčané,

hospitalizace je pro každého z nás nemilý zásah do zaběhnutého denního režimu, narušuje nám pracovní i osobní povinnosti, přináší obavu a starosti. Rádi bychom Vás ujistili, že se vynasnažíme všemi způsoby, abychom Vám pobyt co nejvíce ulehčili a v co nejkratší době Vás navrátili do domácího prostředí.  K tomu můžete přispět i Vy sami dodržováním domácího řádu nemocnice, protože tak společně vytvoříme pro Váš pobyt čisté, klidné a posilující prostředí.

1.  Příjem a propuštění

Příjem

Vaše přijetí a jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví může být pouze s Vaším souhlasem. Podrobně Vás s Vašimi právy seznámí přijímající a ošetřující lékař a sestra oddělení.

Po přijetí na lůžkové oddělení uloží sestra Váš civilní oděv do skříňky, od které dostanete klíč. Od tohoto okamžiku, si, prosím, skříňku zamykejte a klíč mějte u sebe - budete si sami za své uložené věci zodpovědní. Na odděleních, kde nejsou skříňky, jsou osobní věci uloženy do společné šatny. Na dětském oddělení si rodiče odnášejí oděv dítěte domů. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan, domácí obuv, hygienické potřeby, apod.). Pokud nemáte vlastní prádlo, zapůjčíme Vám prádlo nemocniční.

Cenné věci (předměty z drahých kovů, platební karty, vkladní knížky, mobilní telefony, apod.) a větší peněžní částku máte možnost uložit do úschovy do ústavního trezoru. V opačném případě nemocnice nemá odpovědnost za jejich případné odcizení. O uložení cenností obdržíte potvrzení. Při propuštění nebo na Vaše osobní vyžádání Vám uložené věci vydáme zpět. 

Pro Vaši léčbu je velmi důležité, abyste informovali Vašeho lékaře, jaké léky užíváte v domácím prostředí. Užívejte pouze léky naordinované lékařem.

Propuštění

O Vašem propuštění budete informováni ošetřujícím lékařem, který ve spolupráci se sestrami zajistí poučení o následné terapii, dodržování diety, pohybové aktivitě, životosprávě, apod..

Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze po náležitém poučení o možných následcích a po vlastním podepsání písemného  prohlášení (reversu). Při onemocnění infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která ohrožuje Vaše zdraví, nebo zdraví okolí a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete být propuštěni ani na revers.

Pokud se nebudete ze zdravotních důvodů schopni o sebe po návratu z nemocnice postarat, a to ani s pomocí blízkých, zajistí ošetřující lékař domácí ošetřovatelskou péči, navrhne další vhodné formy následné péče, případně kontaktuje zdravotně sociální pracovnici k řešení dalšího postupu.

2. Tým zdravotnických pracovníků

Po celou dobu hospitalizace o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedených ošetřujícím lékařem. Ten určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem, informováni o potřebných zdravotních výkonech a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Kromě lékařů budete ošetřováni sestrami a dalšími kompetentními zdravotnickými pracovníky s použitím odborných ošetřovatelských postupů.

Dbejte, prosím, rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků a neváhejte se na ně kdykoliv obrátit s dotazem.

3. Sociální, spirituální a duchovní služby

Vy nebo Vaše rodina může kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení nebo ambulance zdravotně sociální pracovnici. Ta Vám podá potřebné informace k řešení sociálních problémů, zejména pak těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Stejný postup je při zajištění duchovních služeb. 

4. Hygienická péče

Osobní hygiena je prováděna denně a dle potřeby. Za osobní hygienu vždy zodpovídá ošetřující sestra.

Lůžko se upravuje 1x denně a dále dle potřeby. Protože povlečení lůžka s sebou nese určité finanční náklady, prosíme Vás i Vaše návštěvy, abyste si na lůžko nesedali a nelehali v civilním oblečení a botách. 

Výměna osobního prádla je prováděna při každém znečištění.

5. Stravování

Ošetřující lékař stanovuje dietní režim jako nezastupitelnou součást léčby, a proto je třeba jej dodržovat. Jídlo je servírováno tabletovým způsobem, s označením Vašeho jména i diety. Po skončení jídla dohlédněte, zda vracíte kompletní tác s nádobím i příbory.

Pokud chcete používat vlastní nápoje a potraviny, poraďte se raději o jejich vhodnosti s lékařem. Potraviny si vždy označte jménem a uložte v k tomu určené chladničce. Sledujte si kvalitu potravin a termíny exspirace.  Ošetřovatelský personál i přesto kontroluje exspiraci sám a po jejím uplynutí Vás na to upozorní. V případě úplné nevhodnosti potravin jej může sám zlikvidovat. Požívání alkoholických nápojů není povoleno.

Pokud nejste upoutáni na lůžku, můžete se stravovat v jídelnách na oddělení, v jídelních koutech nebo na pokojích u jídelního stolu. Pokud to Váš zdravotní stav nedovolí, přineseme Vám stravu k lůžku a dle potřeby stravu podáme. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji a odnášejí se na určené místo. 

6. Klid, spánek

Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnou součástí léčby.  Proto se, prosím, chovejte se tak, abyste hlukem nerušili ostatní pacienty. Na nutnost ticha upozorněte také své návštěvy. Noční klid je od 22:00 do 6:00 hodin. Během této doby buďte, prosím, zvláště ohleduplní k ostatním pacientům na pokoji.

7.  Propustky

Z osobních i léčebných důvodů Vám může ošetřující lékař povolit návštěvu domova na sobotu a neděli. Po dobu pobytu mimo nemocnici dodržujte všechny pokyny zdravotnického personálu. 

8. Návštěvy

Doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici jsou obvykle od 14:30 do 18:00 hodin. Pokud je na Vašem oddělení určený jiný rozsah, sestra Vás o něm bude informovat. Mimo stanovené návštěvní hodiny je možné Vás navštívit po dohodě s ošetřujícím lékařem nebo sestrou, individuálně, mimo doporučenou dobu. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy - s ohledem na charakter poskytované péče - možné pouze s užitím zapůjčených ochranných pomůcek. 

9. Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu Vám podá ošetřující lékař. Vy jste oprávněn určit osobu, případně osoby, kterým mohou být rovněž sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu. Máte ale i možnost rozhodnout, že informace nebudou sdělovány žádné další osobě. Takové rozhodnutí musí být zdravotnickými pracovníky plně respektováno a můžete jej zrušit pouze Vy sám.

10. Obecná pravidla

 • Kouření v prostorách Nemocnice Pelhřimov je zakázáno.
 • Nevstupujte do služebních pokojů sester nebo lékařů, do kuchyněk, šaten a prostor, které jsou vyhrazeny pro zaměstnance.
 • Máte-li povolené vycházky, nabízí se Vám klimatizované atrium v hlavní lůžkové budově nebo v letních měsících procházka nemocničním parkem.
 • Uzamykejte si skříňky s osobními věcmi a chraňte svůj majetek i zdraví.
 • Nevstupujte do hospodářských prostor a na staveniště.
 • Šetřete nemocniční majetek. Všechny škody, které byste způsobili vlastní neopatrností, budete muset uhradit.
 • Na pracovištích intenzivní péče, chirurgických a gynekologicko-porodnických odděleních platí zákaz nošení květin podle vyhlášky č. 306/2012 Sb..
 • Důležité pro čistotu a hygienu v nemocnici je i odpadové hospodářství. Odpadkové koše jsou popsány druhem tříděného odpadu. Veškerý odpad proto odkládejte do nádob k tomu určených.
 • V případě požáru nebo jiné krizové situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.
 • Nerespektování Domácího řádu může výjimečně vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění.

NÁVŠTĚVY

Víme, že pro každého je důležité, aby mu v době pobytu v nemocnici byl umožněn přiměřený kontakt s blízkými. V naší nemocnici byla proto doba návštěv doporučena takto:

V naší nemocnici byla proto doba návštěv doporučena takto:

Dětské oddělení, ARO 14.30 – 17.00 denně
Ostatní oddělení 14.30 – 18.00 denně

Děti do 18 let mají právo na přítomnost zákonných zástupců nebo osob blízkých při poskytování zdravotních služeb.

Vyžaduje-li to Váš zdravotní stav, je možné domluvit s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem návštěvu individuálně.

Na odděleních JIP a ARO doporučujeme návštěvu pouze 2 osob po dobu 15. minut. Na základě vyhlášky č. 306/2012 Sb. musí návštěvy na pracoviště akutní lůžkové intenzivní péče použít ochranný oděv. 

Dodržujte, prosíme, uvedené hodiny návštěv, požádejte své příbuzné nebo známé, aby brali laskavě ohled na ostatní nemocné na pokoji. Děti mladší 10 let zanechejte raději doma, nevystavujte je zbytečnému riziku.

Doporučená doba návštěv a zákazy návštěv se netýkají na dětském oddělení osob blízkých, doprovodu u porodu a pacientů v terminálním stadiu. Návštěvy těchto pacientů jsou možné vždy po dohodě s ošetřujícím lékařem či primářem oddělení.

Z hygienicko- epidemiologických důvodů může ředitel nemocnice návštěvy dočasně zakázat. Vstup do areálu není doporučen psům.

CENNÉ VĚCI

Bohužel se nemůžeme ani v naší nemocnici přes všechna opatření ubránit občasné ztrátě osobních věcí. Prosíme Vás proto, abyste větší finanční obnos a cenné předměty (spořitelní knížky, platební karty, šperky a jiné cennosti) předali Vašim blízkým. V opačném případě je odevzdejte k uložení v ústavním trezoru proti písemnému potvrzení. Při propuštění Vám budou opět vydány. Za neuložené cennosti nemůžeme nést odpovědnost. Jak v dané věci postupovat Vám ochotně poradí ošetřující personál. Dbejte i na to, abyste při opouštění lůžka Vaše cennější věci (drobný finanční obnos, mobilní telefony, hodinky, apod.) nenechávali volně přístupné v nočním stolku. K hospitalizaci je zakázáno brát s sebou střelné zbraně.

STRAVOVÁNÍ

Dietní systém v naší nemocnici je součástí léčby, kterou ordinuje ošetřující lékař. Ve stravovacím provozu navrhují zvláštní diety nutriční terapeuti (dietní sestry) podle zásad zdravé výživy. Strava je připravována, transportována a podávána dle všech hygienických požadavků na stravovací služby a zásad osobní hygieny.

Pokud to Váš zdravotní stav dovolí, máte možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Výběr z jídelníčku provádí denně sestra nebo sanitářka podle provozního řádu oddělení.
Svoji porci stravy pak dostáváte tabletovým systémem, tzn., že máte svoji porci stravy v nerezové soupravě. 
 
 • Aktuální jídelní lístek výběrových diet a diety č.9 je pro Vás k dispozici na dostupném místě oddělení.  
 • Transport jídla je na oddělení prováděn 3x denně, diabetikům se strava podává 5x denně, těm, kterým je aplikován inzulín 6x – dle provozních řádů oddělení.
 • Nápoje jsou připravovány, buď ve stravovacím provozu, nebo přímo na odděleních ve výrobnících.
 • Sledujeme, zda nemáte problémy s příjmem stravy. Podle toho stravu doplňujeme, kombinujeme.
 • Nádobí a kompletní příbor vracejte zpět na podnos pro přehlednou kontrolu kompletnosti soupravy.
 
Nutriční terapeuti (dietní sestry)
Vám poradí, jak postupovat při zvláštní dietě. Kontakt s nimi Vám zajistí ošetřující sestra. 
 
Speciální požadavky
Respektujeme kulturní tradice i osobní zvyklosti.  V tomto případě se obraťte prostřednictvím sestry na nutriční terapeutky a domluvte speciální stravu (vegetariánství, vyřazení vepřového masa….). Léčebný režim však musí být dodržen.
 
Donesené potraviny
Před nákupem vlastních potravin nebo doneseného jídla a tekutin se informujte u ošetřujícího lékaře nebo sestry, zda jsou tyto vhodné vzhledem k Vašemu onemocnění. Zakázáno je požívání alkoholických nápojů.

Pokud jídlo hned nespotřebujete, máte možnost uložit jej do chladničky k tomu určené. Své jídlo označte jménem a datem uložení. K tomu Vám poslouží štítky na každé chladničce (pokud toho nejste schopen, požádejte ošetřující personál). Upozorňujeme, že potraviny, které mají prošlou spotřební lhůtu, budou po předchozím upozornění zlikvidovány.

Po areálu nemocnice jsou umístěny nápojové automaty na studené i teplé nápoje a také Bezlepkový automat u chirurgické ambulance.

Jsme rádi za jakoukoli připomínku, či podnět z Vaší strany nebo ze strany rodinného příslušníka týkající se stravování.