Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Služby

Služby

Připojení k internetu

V Nemocnici Pelhřimov máte možnost se zdarma připojit k internetu. Název bezplatné sítě (SSID), ke které je možné se volně připojovat, je nempe_hotspot.

Bezbariérová nemocnice pro neslyšící

Naši zaměstnanci jsou proškoleni, jak mají komunikovat s neslyšícími. Neovládají ale znakovou řeč.

Nabízíme Vám možnost komunikovat ve znakové řeči pomocí online tlumočení. V tomu slouží tablet, který si můžete vypůjčit buď osobně nebo prostřednictvím našich zaměstnanců.

Potřebujete-li využít této služby, požádejte zdravotnické pracovníky a ti Vám online tlumočení zajistí.

Tablet je možné si vypůjčit kdykoliv na oddělení dlouhodobě nemocných (ODN I., linka 563). Žadatel se přihlásí přes ikonu červeného kroužku s telefonním sluchátkem a formou videohovoru naváže kontakt s tlumočnicí. Tlumočnice se připojí buď okamžitě, nebo v krátkém dohodnutém čase.

Služba je založena na tlumočení do znakového jazyka „na dálku“. Tlumočník se nachází na jiném místě než Vy. Podstatou je možnost přenosu znakového jazyka prostřednictvím webkamery. Sdělení tlumočník přeloží do mluveného jazyka. Tímto způsobem tak lze tlumočit rozhovor neslyšícího s lékařem, vysvětlit přípravu na vyšetření, informované souhlasy, či textový dokument. Tlumočníci se řídí etickým kodexem, jehož součástí je i povinnost mlčenlivosti.

Online tlumočnická služba je dostupná 24 hodin a pro neslyšící poskytována zdarma.

S dalšími dotazy se obraťte na zdravotnický personál.

Ekologie

Naším společným úkolem je odpovědný přístup k ekologickému způsobu života.

Prosíme Vás proto o dodržování kázně při likvidaci odpadů. Veškerý odpad odkládejte do nádob k tomu určených, které jsou na každém oddělení označeny. Žádáme Vás o třídění spalitelného a komunálního odpadu, plastových lahví a čistého skla. Zbytky jídla vracejte zpět na podnosy, nepatří do odpadkových košů.

Kouření

Kouření je všeobecně udáváno jako rizikový faktor vzniku mnoha onemocnění. V rámci prevence, léčby nemocí a výchovy ke zdravému způsobu života může mít kouření negativní vliv na Vaši léčbu.

Upozorňujeme na zákaz kouření ve všech vnitřních i vnějších prostorách nemocnice. Porušení tohoto zákazu může být v individuálních případech považováno za porušení léčebného režimu.

Děkujeme, že dodržujete zákaz kouření.

Parkoviště

Nemocnice Pelhřimov umožňuje vjezd soukromých vozidel do areálu pouze za účelem dopravy pacientů, či v případě ošetření, dále vjezd soukromých vozidel zaměstnanců, vjezd služebních vozidel a vozidel dodavatelských firem.

Vjezd do areálu nemocnice je možný z ulice Slovanského bratrství, a to buď spodním, nebo horním vjezdem. Oba vjezdy jsou zabezpečeny kamerovým systémem v souladu s platnou legislativou.

Parkovat v areálu nemocnice je možné 30 minut ZDARMA, každých dalších započatých 60 minut je ZPOPLATNĚNO 30,- Kč.

Platbu za parkování lze provést na INFO centru v hlavní lůžkové budově, INFO centru v Pavilonu akutní medicíny a na bezobslužné pokladně umístěné u továrního komína.

Vozidla s dopravní značkou označující přepravu ZTP mají parkování v areálu nemocnice ZDARMA. Dárci krve a krevních složek mají v den odběru parkování v areálu nemocnice ZDARMA. Pacienti, kteří si zakoupí volně prodejné léčivé přípravky, potravinové doplňky nebo jiný volně prodejní sortiment v nemocniční lékárně, mají parkování v areálu nemocnice ZDARMA. Vozidla zaměstnanců, služební vozidla nemocnice a vozidla vybraných dodavatelů mají vjezd umožněn prostřednictvím čipové karty.  

Mimo areál nemocnice lze pro parkování využít bezplatné parkoviště nad budovou dětského oddělení – vjezd z ulice Slovanského bratrství, dále vymezená bezplatná parkovací místa podél ulice Slovanského bratrství a bezplatné parkoviště pod areálem nemocnice – vjezd z ulice Humpolecká.

V celém areálu je dopravní značkou nebo žlutým dopravním značením vymezena zóna zákazu stání motorových vozidel. Vozidla mohou parkovat pouze na vyhrazených parkovištích. Všichni řidiči jsou povinni respektovat dopravní značení a neohrozit průjezd v areálu.

Informace o zpracování osobních údajů

Význam tohoto dokumentu

Tato informace Vám slouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů/klientů, vč. zvláštních kategorií osobních údajů (zejména údaje o zdravotním stavu), správcem těchto údajů.

1. Kontaktní údaje správce

 • Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, se sídlem Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

2. Kontaktní údaje případného pověřence pro ochranu osobních údajů

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

 • Poskytování zdravotních služeb – zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Poskytování sociálních služeb – zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Činnost zaměstnavatele – zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhlas fyzické osoby
 • Obchodní činnost – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

4. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce, či třetí strany

5. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů

 • Neprovádí se

6. Předávání osobních údajů do zahraničí

 • Neprovádí se

7. Doba uložení osobních údajů

 • V souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách

8. Máte dále následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů

 • Máte právo požadovat od Správce přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů, máte právo na jejich opravu.
 • Máte popřípadě právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:
  • a) jestliže popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
  • b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
  • c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
  • d) jestliže jste již vznesl/a námitku proti zpracování v případě zpracování v oprávněném zájmu správce, či třetích osob, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 • Máte právo vznést námitku proti zpracování v případě, že:
  • a) zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či při výkonu státní moci nebo
  • b) v případě, že zpracování je prováděno v oprávněném zájmu správce nebo třetí strany, jakož i práva na přenositelnost údajů.
 • Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu:
  • a) v místě svého obvyklého bydliště,
  • b) v místě výkonu zaměstnání nebo
  • c) v místě, kde došlo k údajnému porušení.

9. Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů jsou omezena zákonem

 • Právo na výmaz osobních údajů.
 • Následující práva týkající se ochrany Vašich osobních údajů se na Vás nevztahují: právo na přenositelnost údajů, a to vzhledem k tomu, že poskytování Vašich osobních údajů není založeno na souhlasu, či smlouvě a neprobíhá pouze automatizovaně.

10. Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo jej po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví, či přímému ohrožení života.