Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Vnitřní řád nemocnice

Vnitřní řád nemocnice

Milí pacienti, 
hospitalizace je pro každého z nás nemilý zásah do zaběhnutého denního režimu, narušuje pracovní i osobní povinnosti, přináší obavu a starosti. Rádi bychom Vás ujistili, že se vynasnažíme všemi způsoby, abychom Vám pobyt co nejvíce ulehčili a v co nejkratší době Vás navrátili do domácího prostředí. K tomu můžete přispět i Vy sami dodržováním řádu nemocnice, protože tak společně vytvoříme pro Váš pobyt čisté, klidné a posilující prostředí. 
 
1.  Příjem a propuštění
PŘÍJEM
Vaše přijetí a léčebný režim v oblasti péče o zdraví může být pouze s Vaším souhlasem. S Vašimi právy Vás seznámí přijímající nebo ošetřující lékař a sestra na oddělení.
Po přijetí na lůžkové oddělení uloží sestra/sanitářka Vaši obuv a oděv do skříňky, od které dostanete klíč. Skříňku si, prosím, zamykejte a klíč mějte u sebe - budete si sami za své uložené věci zodpovědni.  Na odděleních, kde nejsou skříňky, jsou osobní věci uloženy do společné šatny. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo nebo Vám zapůjčíme prádlo nemocniční.
Cenné věci (předměty z drahých kovů, platební karty, mobilní telefony, apod.) a větší peněžní částku máte možnost uložit do úschovy do ústavního trezoru. V opačném případě nemocnice nemá odpovědnost za jejich případné odcizení. O uložení cenností obdržíte potvrzení.  Při propuštění nebo na Vaše osobní vyžádání Vám uložené věci vydáme zpět. 
Na některých odděleních můžete využít po dohodě s personálem nadstandardní pokoj za finanční úhradu.
Pro Vaši léčbu je důležité, abyste informovali lékaře, jaké léky užíváte v domácím prostředí. Užívejte pouze léky naordinované lékařem. Vlastní léky nelze brát bez vědomí lékaře, předejte je sestře nebo lékaři na oddělení.
Pokud Vám ošetřující lékař povolí návštěvu domova o víkendu (propustku), dodržujte všechny pokyny zdravotnického personálu.
PROPUŠTĚNÍ
O Vašem propuštění budete informováni ošetřujícím lékařem, který ve spolupráci se sestrami zajistí poučení o následné terapii, dodržování diety, pohybové aktivitě, životosprávě, apod..
Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze po náležitém poučení o možných následcích a po vlastním podepsání písemného  prohlášení (reversu). Při onemocnění infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která ohrožuje Vaše zdraví nebo zdraví okolí a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete být propuštěni ani na revers.
Pokud se nebudete ze zdravotních důvodů schopni o sebe po návratu z nemocnice postarat, a to ani s pomocí blízkých, můžete si, ve spolupráci s ošetřujícím lékařem nebo zdravotně sociálního pracovníka, zajistit domácí ošetřovatelskou péči, pečovatelskou službu nebo další vhodné formy následné péče, případně tým paliativní péče nemocnice.
 
2. Tým zdravotnických pracovníků
Po celou dobu hospitalizace o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedených ošetřujícím lékařem. Ten určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem, informováni o potřebných zdravotních výkonech a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Kromě lékařů budete ošetřováni sestrami a dalšími kompetentními zdravotnickými pracovníky s použitím odborných ošetřovatelských postupů.
Dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků a neváhejte se na ně kdykoliv obrátit s dotazem.
 
3. Sociální, spirituální a duchovní služby
Tým zdravotně sociálních pracovníků Vám na požádání pomůže řešit sociální problémy, které vznikly v souvislosti s onemocněním. V případě potřeby další péče po propuštění pak společně s Vámi a s Vašimi blízkými naplánujeme vhodnou navazující péči.
Spirituální či duchovní služby Vám při Vašem zájmu prostřednictvím sestry na oddělení zajistí nemocniční kaplan nebo zdravotně sociální pracovnice. 
 
4. Hygienická péče
Osobní hygiena je prováděna denně a dle potřeby. Za osobní hygienu zodpovídá ošetřující sestra.
Lůžko se upravuje 1x denně a dále dle potřeby. Výměna prádla je prováděna při každém znečištění. Na lůžko si nelze sedat ani lehat v civilním oblečení a botách. Povinností každého pacienta je udržovat na pokojích a toaletách čistotu.
Důležité pro čistotu a hygienu v nemocnici je i odpadové hospodářství. Odpadkové koše jsou popsány druhem tříděného odpadu. Veškerý odpad proto odkládejte do nádob k tomu určených.  
 
5. Stravování
Ošetřující lékař stanovuje dietní režim jako nezastupitelnou součást léčby, a proto je třeba jej dodržovat. 
Jídlo je servírováno tabletovým způsobem, s označením Vašeho jména a diety. Po skončení jídla dohlédněte, zda vracíte kompletní tác s nádobím i příbory.
Pokud chcete používat vlastní nápoje a potraviny, poraďte se raději o jejich vhodnosti s lékařem. Vnesené potraviny si vždy označte jménem a uložte v určené chladničce. Sledujte si kvalitu potravin a termíny exspirace. Ošetřovatelský personál i přesto kontroluje exspiraci a po jejím uplynutí Vás na to upozorní, popřípadě exspirované potraviny zlikviduje. 
Pokud nejste upoutáni na lůžku, můžete se stravovat v jídelně na oddělení nebo na pokoji u jídelního stolu. Pokud to Váš zdravotní stav nedovolí, přineseme Vám stravu k lůžku a dle potřeby stravu podáme. Zbytky jídel nesmí zůstávat na pokoji a odnášejí se na určené místo. 
 
6. Klid, spánek
Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnou součástí léčby.  Proto se, prosím, chovejte tak, abyste hlukem nerušili ostatní pacienty (např. používání mobilních telefonů). Na nutnost ticha upozorněte také své návštěvy. Noční klid je od 22:00 do 6:00 hodin. Během této doby buďte, prosím, zvláště ohleduplní k ostatním pacientům na pokoji. 
Na ARO a JIP je používání mobilního telefonu možné v omezené míře se souhlasem zdravotnického pracovníka.
 
7. Návštěvy
Doporučené návštěvní hodiny jsou obvykle od 14:30 do 18:00 hodin. Pokud je na Vašem oddělení určený jiný rozsah, sestra Vás o něm bude informovat. Mimo stanovené návštěvní hodiny je možné Vás navštívit po dohodě s ošetřujícím lékařem individuálně, mimo doporučenou dobu. Z hygienicko epidemiologického důvodu může ředitel nemocnice návštěvy zakázat.
Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy - s ohledem na charakter poskytované péče - možné pouze s užitím zapůjčených ochranných pomůcek. 
 
8. Informace o zdravotním stavu
Informace o zdravotním stavu Vám podá ošetřující lékař. Vy jste oprávněni určit osobu, případně osoby, kterým mohou být rovněž sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu. Máte ale i možnost rozhodnout, že informace nebudou sdělovány žádné další osobě. Takové rozhodnutí musí být zdravotnickými pracovníky plně respektováno a můžete jej zrušit pouze Vy sami.
 
9. Povinnosti pacienta
Pacient je povinen řídit se Vnitřním řádem. Dodržuje navržený individuální postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas. Pravdivě informuje ošetřujícího zdravotnického pracovníka o vývoji zdravotního stavu, infekčních nemocech, užívání léků, návykových látkách. Nepožívá během hospitalizace alkohol a návykové látky. Respektuje soukromí a práva ostatních pacientů, bere ohled na jejich nemoc a případné obtíže s ní spojené. 
 
10. Obecná pravidla
  • Kouření je zakázáno ve všech prostorách Nemocnice Pelhřimov, včetně venkovních prostor. Zákaz se vztahuje i na používání elektronických cigaret.
  • Uzamykejte si skříňky s osobními věcmi a chraňte svůj majetek i zdraví. 
  • V případě, že úmyslně poškodíte nemocniční majetek, budete muset způsobenou škodu uhradit. 
  • Na pracovištích intenzivní péče, chirurgických a gynekologicko-porodnických odděleních platí zákaz nošení květin podle vyhlášky č. 306/2012 Sb..
  • V případě požáru nebo jiné krizové situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.
  • Místem pro podání pochvaly, či stížnosti je sekretariát nemocnice.
  • Pacienti se smyslovým nebo tělesným postižením mají právo na doprovod a přítomnost svého vodícího či asistenčního psa. Pobyt psa závisí na individuálních možnostech oddělení. Z provozních a hygienických důvodů je možné, že pobyty těchto psů nebude možné na některých odděleních realizovat. 
  • Nerespektování Vnitřního řádu může výjimečně vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění.
 
Vnitřní řád nabývá platnosti dnem 1. 9. 2023
 
Ing. Jan Mlčák, MBA  
         ředitel