Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nemocnici > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Kraj Vysočina
Žižkova 57,
586 01 Jihlava

Základní účel zřízení - poskytování zdravotních služeb
Hlavní činnost - lůžková péče, ambulantní péče, léčebně rehabilitační péče, ošetřovatelská péče, konzultační a konziliární služby

Činnost: Nemocnice

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 174-401202834/0600

6. IČO

00511951

7. DIČ

CZ00511951, jsme plátci DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: hospital@nempe.cz 

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 9tsrjpp

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel nemocnice, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací statutární zástupce ředitele, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR
  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

  Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
  Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
  Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě

  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
  Zákon č. 240/2000 Sb., krizový zákon a o změně některých zákonů (krizový zákon)
  Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
  Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

  Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
  Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
  Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
  Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
  Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy
  Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě

  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
  Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění
  Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
  Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
  Zákon č. 205/2015 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců

  Zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

  Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
  Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

  Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

 • 11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.