Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Kvalita péče

Kvalita péče

Manažer kvality

Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS.

+420 565 355 151
pfridrichovska@nempe.cz

Kvalita a bezpečí

Motto nemocnice

„PACIENT je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb.“

Vize nemocnice

Ekonomicky stabilní, moderní nemocnice, která poskytuje špičkové služby pacientům všech věkových kategorií prostřednictvím odborně profesionálních zaměstnanců. (motivovaný, odborník, empatický, potřeby pacientů….).

Zajištění kvalitní a bezpečné zdravotní péče je v Nemocnici Pelhřimov prioritou, systém řízení kvality je v naší nemocnici dlouhodobě nastaven. Plníme požadavky vyplývající z legislativních norem, zároveň je kvalita a bezpečnost poskytované péče a služeb garantovaná opakovaně získanou akreditací od Spojené akreditační komise.

Naším cílem je kvalitu poskytované péče a bezpečí pacientů trvale rozvíjet a zlepšovat.

Program KZK- Politika kvality

Cíle kvality

 • Poskytování kvalitní a bezpečné péče
 • Spokojený a vyléčený pacient
 • Vzdělaný personál s lidským přístupem
 • Efektivní komunikace a spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci a pracovišti
 • Účelná, efektivní a hospodárná činnost nemocnice
 • Respektování principů kontinuálního zvyšování kvality

Principy kontinuálního zvyšování kvality

 1. Péče zaměřená na pacienty – Nemocnice pravidelně sleduje spokojenost pacientů. Analyzuje poskytované služby a rozebírá podněty získané od pacientů. Získané informace pak využívá k lepšímu naplňování potřeb pacientů.
 2. Organizace práce – Každý zaměstnanec nemocnice zná naše cíle a vize, jasně jsou nastaveny kompetence, nadefinovány úkoly.
 3. Kontinuální zvyšování kvality – Nastavené procesy trvale a kontinuálně analyzujeme a na základě analýz si nastavujeme vyšší cíle.
 4. Spolupráce – Všichni pracovníci nemocnice tvoří multidisciplinární tým, kde každý má svoji nezastupitelnou roli, vzájemně se respektují a chovají se k sobě s úctou.
 5. Komunikace - Všichni zaměstnanci jsou informováni o činnostech souvisejících s kvalitou péče a bezpečím. Přenos informací se děje prostřednictvím účasti a zápisů z porad vedení, primářů a vedoucích nelékařských zdravotnických pracovníků. Informace jsou zveřejňovány na intranetu nemocnice. Za přenos informací pracovníkům zodpovídají vedoucí pracovníci jednotlivých úseků.
 6. Vzdělávání – Pro vedoucí pracovníky, odpovědné za KZK na svých úsecích, jsou organizovány pravidelné semináře. Vedoucí pracovníci následně předávají důležité informuje svým podřízeným.
 7. Technologie – Nemocnice se snaží aktuálně reagovat na vývoj moderních technologií a plně jich využívat.

Rada KZK

Ředitel Nemocnice Pelhřimov určil týmový výkonný orgán – Radu KZK pro zavádění, udržování a trvalé zdokonalování nastaveného programu kontinuálního zvyšování kvality péče a bezpečí (KZK). Jeho vedením je pověřen manažer kvality.

Osoby zastoupené v Radě KZK jsou pro tyto účely kontinuálně školeny a jmenovány ředitelem nemocnice. Náměstek LPP, náměstkyně ošetřovatelské péče, náměstek HTS a laboratorní provozy mají pro řešení KZK své týmy.

Členové Rady KZK

Supervizor týmu

ředitel – MUDr. Jaroslav Houser

Koordinátor týmu

manažer kvality – Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS.

Členové

 • náměstek LPP – za lékařský tým pro kvalitu – MUDr. Jaroslav Houser
 • náměstek pro rozvojové činnosti - MUDr. Jiří Běhounek st.
 • náměstek pro ošetřovatelskou péči – za ošetřovatelský tým pro kvalitu – Mgr. Vladimíra Macháčková
 • náměstek HTS – za tým technicko hospodářských provozů – Petr Adam
 • vedoucí laboratoře OHT – za tým pracovníků laboratoří – RNDr. Mária Kušnierová
 • vedoucí interní auditor – Mgr. Lada Razimová
 • epidemiologická sestra – Jaroslava Musilová
 • personalista – Hana Koubková
 • IT specialista – Karel Kužel
 • administrátor – Marie Koutníková

Ocenění a certifikáty

Akreditace kvality péče – SAK ČR

Na základě závěrů akreditačního šetření Spojená akreditační komise ČR rozhodla udělit Nemocnici Pelhřimov akreditaci do 4. 12. 2026.

Certifikát akreditace 2024-1.jpg  pečeť

Ocenění a rozhodnutí

Ortopedické oddělení Gold level

Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov převzalo dne 10. 12. 2013 zlaté ocenění v mezinárodním projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) „Nemocnice podporující zdraví“, do kterého je nemocnice přihlášena od roku 2011. Nosným tématem bylo pomoci pacientům dodržovat zásady zdravého způsobu života a zaměření na kouření, stravování a pohybovou aktivitu. Ortopedické oddělení postupně splnilo 5 standardů a úspěšně prošlo mezinárodním hodnocením za účasti zástupců WHO a MZČR. Některé zásady a postupy nemocnice zavedla pro všechny pacienty i zaměstnance.

Ortopedické oddělení Gold level

Dětské oddělení – Baby Friendly Hospital

Dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov převzalo dne 2.10.2006 mezinárodně uznávané ocenění Světové zdravotnické organizace UNICEF – Baby Friendly Hospital Iniciative – nemocnice přátelská dětem.Oddělení se zapojilo do projektu v počátku roku 2005, splnilo postupně všech 10 hlavních zásad projektu a úspěšně prošlo hodnocením koordinátorky národního zdravotního výboru UNICEF.

Dětské oddělení – Baby Friendly Hospital

Osvědčení klinických laboratoří

Nemocnice podporující zdraví

Nemocnice Pelhřimov se zapojila do mezinárodní sítě Nemocnic a zdravotnických zařízení podporujících zdraví (HPH).

Nemocnice podporující zdraví

Nekuřácká nemocnice

Nemocnice Pelhřimov se zapojila do národní sítě Nemocnic a zdravotnických zařízení bez tabáku (GNTH).

Nekuřácká nemocnice

Bezpečná nemocnice

Bezpečná nemocnice 2009

Nemocnice Pelhřimov, p.o. se zúčastnila celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice 2009", kterou vyhlásil kraj Vysočina společně se Spojenou akreditační komisí ČR. Obsadila 3. místo za projekt: "Bezpečná péče v Nemocnici Pelhřimov, p.o. při selhávání životních funkcí".

Bezpečná nemocnice 2009

Bezpečná nemocnice 2010

Nemocnice Pelhřimov, p.o. se zúčastnila celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice 2010", kterou vyhlásil kraj Vysočina společně se Spojenou akreditační komisí ČR, o.p.s., Johnson Johnson, s.r.o. a Project HOPE - Česká republika, o.p.s.. Obsadila 3. místo za projekt: "Technické zajištění bezpečí pacientů při pobytu v Nemocnici Pelhřimov, p.o. - centrální velín".

Bezpečná nemocnice 2010

Bezpečná nemocnice 2011

Nemocnice Pelhřimov, p.o. se zúčastnila celostátní soutěže "Bezpečná nemocnice 2011", kterou vyhlásil kraj Vysočina společně se Spojenou akreditační komisí ČR, o.p.s., Johnson Johnson, s.r.o., Project HOPE - Česká republika, o.p.s. a Českou asociací sester, o.s.. Obsadila 2. místo za projekt: "Nemocnice v krizové situaci".

Bezpečná nemocnice 2011

Bezpečná nemocnice 2012

Kraj Vysočina ve spolupráci se Spojenou akreditační komisí, o.p.s., Johnson & Johnson, s.r.o., Project HOPE - Česká republika, o.p.s. a Českou asociací sester, o.s. uděluje

Cenu hejtmana Kraje Vysočina za 2. místo v sekci 1 Technicko-provozní oblast v celostátní soutěži Bezpečná nemocnice

Bezpečná nemocnice 2012

Standardy kvality, Resortní bezpečnostní cíle

MZČR, v souladu se zákonem 372/2011 Sb., o zdravotních službách, stanovilo minimální požadavky pro zavedení a hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb. Jedná se o následující standardy, které jsou postupně rozšiřovány:

 1. Rezortní bezpečnostní cíle
 2. Řešení neodkladných stavů
 3. Dodržování práv pacientů a osob pacientům blízkých
 4. Sledování a vyhodnocování nežádoucích událostí
 5. Sledování spokojenosti pacientů
 6. Dodržování personálního zabezpečení zdravotní péče
 7. Sledování a uveřejňování objednacích dob pacientů na zdravotní výkony

ŘEŠENÍ NEODKLADNÝCH STAVŮ

 • Na pracovištích jsou zvlášť uloženy a k dispozici léky, pomůcky a přístroje pro řešení akutních stavů; jejich funkčnost pravidelně kontrolujeme.
 • V nemocnici máme zavedený systém včasného přivolání odborné pomoci/resuscitačního týmu.
 • Všichni pracovníci jsou pravidelně školeni v poskytování první pomoci v souladu s aktuálními doporučeními; znalosti jsou ověřovány.
 • Účinnost těchto opatření je pravidelně auditována.

DODRŽOVÁNÍ PRÁV PACIENTŮ A OSOB PACIENTŮM BLÍZKÝCH

 • Všichni pacienti jsou vhodnou formou (ústně i písemně) informováni o svých právech, což stvrzují svým podpisem.
 • Pacienti mají možnost uložit si své cenné věci a finanční obnos do trezoru nemocnice.
 • Dodržování práv pacientů sledujeme a vyhodnocujeme.

SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH UDÁLOSTÍ

 • Nežádoucí události (NU) v nemocnici hlásíme a evidujeme v souladu s aktuální metodikou ÚZIS.
 • NU vyhodnocujeme, zjišťujeme příčiny a přijímáme preventivní opatření k předcházení NU.

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ

DODRŽOVÁNÍ PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

 • Stěžejní je pro nás systemizace pracovních míst, kde definujeme takový počet pracovníků, aby byla zajištěna kvalitní péče v závislosti na druhu, objemu, oboru a spektru poskytovaných zdravotních služeb.
 • Každý pracovník má stanovený odpovídající popis pracovní činnosti.
 • Vnitřním předpisem máme rovněž stanovena pravidla zapracování, tzv. adaptační proces, pro všechny zdravotnické pracovníky.
 • Sledujeme a vyhodnocujeme spokojenost pracovníků s pracovními podmínkami, přijímáme případná opatření.
 • Každoročně je stanovený plán vzdělávání, aby bylo spektrum péče zajištěno odborně.

SLEDOVÁNÍ A UVEŘEJŇOVÁNÍ OBJEDNACÍCH DOB PACIENTŮ NA ZDRAVOTNÍ VÝKONY

 • Sledujeme objednací doby pacientů na plánované výkony, nebo vyšetření; zveřejňujeme objednací doby přesahující u plánovaných výkonů 2 měsíce, u vyšetření 3 týdny.
 • Navrhujeme opatření ke snižování objednací doby.

Sledované ukazatele kvality

Nemocnice podporující zdraví

Koordinátor podpory zdraví

Mgr. Pavlína Fridrichovská DiS.

+420 565 355 151
zpfridrichovska@nempe.cz

Faktory ovlivňující zdraví

Naše zdraví je podmíněno kladným i záporným působením nejrůznějších faktorů. Nazýváme je determinanty zdraví. Rozdělujeme je na vnitřní (dědičné faktory) a zevní, které členíme do tří základních skupin: životní styl, kvalita životního a pracovního prostředí, zdravotní služby. Největší vliv na zdraví má životní styl a životní prostředí, proto je důležité zaměřit se na prostředí, v němž žijeme a jak žijeme. Někdy dělíme determinanty zdraví na fyzikální (teplota, záření, hluk), biologické (přítomnost nežádoucích bakterií), chemické (nejrůznější znečištění) a sociální (špatná rodinná situace).

Životní styl z 50 %

Životní styl, způsob života, režim práce a odpočinku, pohybová aktivita, škodlivé návyky (kouření a nadužívání alkoholu), kvalitativní a kvantitativní stránka výživy, vzdělání, charakter chování, schopnost zvládat problémy, finance, společenské postavení. Životní styl je určován celou řadou podmínek, které jsou určující pro charakter životního stylu a úroveň života. Tyto faktory rozdělujeme na vnější, které působí na jedince prostřednictvím společenských vlivů, a vnitřní, které jsou dány psychofyziologickým stavem organizmu. Vnější faktory jsou ekonomické, dostatek finančních prostředků, a sociální (vliv společnosti a náboženství, které ovlivňuje stravovací návyky, i další složky životního stylu, vliv zeměpisného místa včetně etnického původu tradice). Nezanedbatelný je vliv rodiny, která určuje charakter výživy, využívání volného času (sport, pohyb, relaxace). Mezi vnitřní faktory patří psychologické, například volní vlastnosti, které jsou důležité pro eliminaci negativních návyků a vlivů. Temperament, který určuje charakter a intenzitu naší aktivity.

Nesprávný životní styl, jako je kouření cigaret, energeticky nepřiměřená a nevhodně složená strava, nedostatek tělesného pohybu, nadměrná psychická zátěž, nadměrná konzumace alkoholu, drogová závislost, nevhodné sexuální chování, znečišťování ovzduší, vody a půdy, nadměrný hluk, vysoké životní tempo a stresy patří k nejvýznamnějším zdravotně škodlivým složkám podílející se na vzniku civilizačních onemocnění.

Genetický profil (dědičné faktory) z 20 %

Genetika, pohlaví a věk. Dědičnou výbavu získáváme už na začátku svého ontogenetického vývoje od obou rodičů. Promítají se zde i vlivy přírodního a společenského prostředí.

Životní a pracovní prostředí z 20 %

Fyzické prostředí, zaměstnání a pracovní podmínky, sociální podpora a sociální sítě, kultura, pracovní a psychická zátěž. Individuální je rodinné prostředí, úroveň bydlení. Pro zdravotní stav jsou nejvýznamnější tyto sociální faktory: socioekonomické (životní úroveň, životní jistoty, pracovní podmínky, vzájemné mezilidské vztahy), systémy zdravotní a sociální péče, demografické faktory. Mezi nejdůležitější sociální determinanty patří: vliv socioekonomických faktorů na zdraví (vzdělání, bydlení, zaměstnání), dětství, stres, práce, nezaměstnanost, sociální vyloučení, výživa, závislosti, sociální opora, doprava.

V životním prostředí působí na zdraví škodliviny chemického, fyzikálního a biologického charakteru, stav ovzduší, vody, půdy a stupeň znečištění

Zdravotní péče z 10 %

Zdravotnictví, úroveň a kvalita zdravotní péče, dostupnost preventivních a léčebných služeb, screeningové metody, systémy zdravotní a sociální péče.

Podpora zdraví pacientů

Podpora zdraví je proces umožňující lidem zvyšovat kontrolu nad svým zdravím a neustále je zlepšovat. Většina pacientů v nemocnici se potýká s jedním nebo několika chronickými onemocněními. Často potřebují podporu v souvislosti s nutnou změnou životního stylu nebo dodržováním složitého režimu užívání léků či stravování tak, aby byla dosažena co nejvyšší kvalita života. Opatření na podporu zdraví mohou zkrátit délku pobytu v nemocnici, omezit komplikace a zvýšit spokojenost. Zkušenost špatného zdraví nás činí vnímavější vůči radám a informacím, k pochopení, že musíme změnit své chování. Pacienti, mající zkušenost s dobrou komunikací, mají pocit, že jsou zapojeni do procesu léčby, jsou spokojenější.

Jak podporujeme Vaše zdraví

 • V průběhu vstupního lékařského vyšetření a ošetřovatelské anamnézy dochází k zjišťování a hodnocení faktorů všeobecných rizik.
 • Na základě zjištěných údajů dochází k implementaci procesu do léčebných a ošetřovatelských plánů. Pokud bude identifikován problém, sestra Vám předá potřebné informace a kontakty na příslušné specialisty.
 • Pomáháme při vyrovnávání se s onemocněním.
 • Pokud projevíte zájem o další informace, nebo budete chtít aktivně řešit své zdraví změnou životního stylu, poskytneme Vám potřebně informace.
 • Vaším aktivním přístupem se zapojením do aktivit podporujících zdraví se snažíme o dosažení co nejvyšší kvality života, zvýšit Vaši spokojenost, omezit komplikace onemocnění a zkrátit délku pobytu v nemocnici
 • Zdravotničtí pracovníci Vám mohou významně pomoci podpořit Vaše zdraví v těchto oblastech: správné výživy, odvykání kouření, nadužívání alkoholu, pohybové aktivity, duševního zdraví
 • Zaměřujeme se na péči o seniora

Zdravý životní styl

Největší vliv na zdraví má způsob života (životní styl). Správná výživa, dostatečná pohybová aktivita, kvalitní spánek, odpočinek, relaxace, regenerace, nekuřáctví a neužívání ostatních návykových látek, prevence infekčních onemocnění, zvládání stresu a péče o duševní zdraví jsou faktory zdravého životního stylu, které podporují naše zdraví. Vliv na zdraví má i genetika, životní a pracovní prostředí, zdravotní péče.

1. Správná výživa

Kvalita stravy – dbát na optimální složení poměru sacharidů 55 % denní energetické dávky. Vyhýbejte se jednoduchým cukrům (cukr, sladkosti) a do jídelníčku zařaďte obiloviny, luštěniny, celozrnné výrobky (pečivo, chléb, těstoviny), ovoce a zeleninu. Tuků 30 % denní energetické dávky, omezit příjem tuků živočišného původu, preferovat tuky rostlinného původu, zvýšit konzumaci ryb, především, pro obsah omega3-kyselin, které mají proti sklerotické účinky a snižují hladinu triacylglycerolů v krvi. Bílkoviny 15 % denní energetické dávky, což je přibližně 0,8 g bílkovin na kg vaší hmotnosti. Vybírat kvalitní zdroje bílkovin – maso, mléko, mléčné výrobky a vejce. Příjem vitamínů, minerálních látek nejlépe z čerstvého ovoce a zeleniny 3 -5 porcí během dne. Důležitý je i příjem vlákniny. Vláknina se podílí na dobré peristaltice střev, prevenci rakoviny střev. Největším zdrojem je čerstvá zelenina, ovoce, luštěniny, vločky, obiloviny, celozrnné výrobky. Doporučovaná denní dávka je 30 g.

Doporučený denní příjem soli

Doporučený denní příjem soli Doporučený denní příjem soli

Poměr přijaté a vydané energie by měl být v rovnováze. Pozitivní energetické bilance vede k přebytečnému ukládání tuku v těle a vzniku nadváhy či obezity. Jestli se vaše hmotnost pohybuje v normě, zjistíte orientačně z výpočtu vašeho BMI (index tělesné hmotnosti). Počítá se z výšky a váhy podle následujícího vzorce: tělesná hmotnost (kg) : výška (m)2

Vhodným ukazatelem rizikového ukládání tuku je i obvod pasu. U mužů je zvýšené riziko pokud je obvod pasu větší než 94 cm. U žen pokud je obvod pasu větší než 80 cm.

BMI 16-20 20-25 25-30 30-40 40 a více
kategorie podváha norma nadváha obezita těžká obezita

Energie v rovnováze

Důležitý je i příjem tekutin, alespoň 2,5 litru denně. Vhodné je střídat pití vody, ovocných a bylinných čajů, minerálních vod, neslazených džusů. Vyhýbat se tekutinám s obsahem cukru a alkoholu. Potřeba tekutin je individuální záležitost, která závisí na mnoha vnějších i vnitřních faktorech – např. na tělesné hmotnosti, věku a pohlaví, složení a množství stravy (obsah vody, soli, bílkovin a kalorií), tělesné aktivitě, teplotě a vlhkosti prostředí, včetně proudění vzduchu, druhu oblečení, teplotě těla, aktuálním zdravotním stavu, zavodnění organizmu atd.. Každý člověk má svou optimální potřebu tekutin, která se navíc s věkem mění.

Na potřebu pití nás může upozornit žízeň, ale je dobré vědět, že žízeň není časnou známkou potřeby vody. Příznakem déle trvajícího a výrazného nedostatku tekutin jsou vedle pocitu žízně také sucho v ústech, oschlé rty a jazyk, malé množství tmavě žluté moči, tendence k zácpě, škytavka při jídle, tlak v okolí žaludku, pálení žáhy nebo suchá pokožka.

Příjem tekutin Tekutiny

Nutriční poradna

Pondělí, středa, čtvrtek 8 – 11hodin. Objednání: 565 355 677 – ordinační doba, 565 355 163 – pracovní dny 8 – 14 hodin. Vyšetření a zhodnocení stravování, edukace, sestavení nutričního plánu, propočet jídelního lístku, návrh a úprava nutričního režimu, sestavení individuálního jídelního lístku na týden, rozpis komplikovaných diet, reedukace. Individuální poradenství v oblasti výživy (celiakie, diabetes I. a II. typu, racionální výživa, civilizační onemocnění, onemocnění trávicího traktu). Výživa u onkologických onemocnění.

2. Odvykání kouření

Všechny formy spotřeby tabáku významně přispívají ke vzniku více než 20 různých nemocí a k předčasnému úmrtí na ně. Nejzávažnějšími z těchto nemocí jsou nemoci dýchacího ústrojí, srdce, cév, nádory, dále nemoci žláz s vnitřní sekrecí, vředová nemoc zažívacího traktu, poruchy očního pozadí a šedý zákal, řídnutí kostí a mnohé další. Na následky kouření umírá předčasně celosvětově až 50% kuřáků. Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 5 minut. Pokud kouříte a čeká Vás operace, měli byste vědět, že kouření může zvýšit riziko komplikací během anestezie a po ní, zkomplikovat pooperační stav, zhoršit a zpomalit hojení ran a hlavně prodloužit uzdravování. Proto je důležité alespoň 4 týdny před operačním zákrokem přestat kouřit a nejlépe se již ke kouření nevracet.

Odvykání kouření

Ambulance pro závislé na tabáku

Lékař a sestra ve specializované ambulanci jsou Vám připraveni v odvykání kouření pomoci. Minimální intervence je jedno krátké sezení s osobní konzultací a nabídkou zdravotně výchovných a informačních tiskovin o metodách odvykání. Pneumologická a TBC ambulance MUDr. Dosedělová Eva. Pondělí: 14 -17 hodin, objednání: 565 355 497 – lékař, 565 355 498 – sestra.

3. Nadužívání alkoholu

Evropská unie je celosvětově oblastí s nejvyšším podílem uživatelů alkoholu a nejvyšší spotřebou alkoholu na osobu. Konzumace alkoholu je vyjadřována v jednotkách (1 jednotka = 10 g alkoholu). Toto množství je obsaženo v 1dcl vína, 1 malé sklence destilátu (0,25 dcl) nebo 0,3l piva. Jako pití, které přináší relativně nízké zdravotní riziko, je tolerováno množství méně než 28 jednotek týdně pro muže a 14 jednotek pro ženy. Hazardní, rizikové pití je definováno jako týdenní příjem u mužů vyšší než 350 g čistého alkoholu (35 jednotek) a u žen 210 g (21 jednotek). Málokterý rizikový faktor má tak širokou škálu zdravotních důsledků jako alkohol.

Důsledky nadměrného požívání alkoholu se mohou vyskytovat v několika oblastech. Somatické – úrazy, jaterní cirhóza, karcinomy, hypertenze a kardiovaskulární onemocnění, iktus, poruchy imunity, onemocnění kostí, záněty žaludku a slinivky břišní, poruchy nervového a reprodukčního systému, prenatální poškození plodu. Psychické – poruchy mentálního zdraví, neuropsychická onemocnění, odstranění zábran (lehkomyslnost) a sociální důsledky – rodinné rozvraty, ztráta zaměstnání, společenské škody, kriminální činy, dopravní nehody, týrání dětí, agresivní chování.

Charakteristickými znaky pro problémy s alkoholem je fyzická a psychická závislost na alkoholu. Ta se vyznačuje trvalým vyhledáváním příležitostí k napití, neschopnost přerušit pití, dávání přednosti alkoholu před rodinou, přáteli a práci. Dále potřebou vyšší dávky alkoholu k dosažení stejného účinku jako v minulosti. Jak Vám můžeme pomoci? Jednoduchá konzultace je asi 5timinutový přátelský rozhovor, v němž jsou identifikovány problémy spojené s nepřiměřenou konzumací alkoholu. Cílem tohoto sezení je připravit se na změnu chování, vybrat nejvhodnější strategii a motivaci a pomoci rozhodnout se pro úplnou abstinenci či stanovení limitů konzumace alkoholu.

V případě zájmu Vám lékař předá informační materiály, či kontakt na specialistu v odvykání alkoholu. Nikdy není pozdě.

Nadužívání alkoholu

4. Pohybová aktivita

Pravidelný pohyb nám udržuje optimální hmotnost a hladinu cholesterolu, je balzámem pro tělo i duši. Tělesná zátěž, ať jednorázová nebo opakovaná, má vliv na imunitní pochody. Jednorázová zátěž vyvolá spíše pokles imunity, opakovaná zvyšuje aktivitu imunitních pochodů, výsledek závisí na intenzitě zátěže, jejím trvání, pravidelnosti, zdravotním stavu a výživě. Pravidelné cvičení a přirozená pohybová aktivita jsou spolu s přiměřeným příjmem energie nejlepším, nejbezpečnějším a ekonomicky nejméně náročným preventivním a léčebným prostředkem pro většinu civilizačních onemocnění. Pravidelné cvičení zvyšuje pevnost a pružnost kloubních vazů, ohebnost kloubů, svalovou sílu, vytrvalost a klidové napětí svalu. Také zvyšuje produktivitu práce, pracovní aktivitu, snižuje pracovní neschopnost a náklady na léčení. Důsledkem nedostatečné pohybové aktivity je ortostatická labilita, vyšší srdeční frekvence, převažující vliv sympatiku nad parasympatikem, pokles tepového objemu, zvýšená tendence vzniku trombů, negativní dusíková bilance, úbytek aktivní tělesné hmoty, vyplavování vápníků z kostí, snížení metabolismu, pokles síly, poruchy koordinace pohybů, snížení prokrvení, změny v metabolismu sacharidů, pokles tělesné teploty. Mezi subjektivní potíže patří dušnost, rychlá únava, zvýšená nervozita, poruchy spánku, pocity slabosti, závratě, pocity pracovní neschopnosti, bolesti hlavy, bolesti v zádech, pocity studených končetin a bušení srdce.

Pohybová aktivita

Tělesný pohyb zvyšuje spotřebu energie a tím zabraňuje vzniku obezity, redukuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév, snižuje krevní tlak, zlepšuje lipidový profil – zvyšuje hladinu HDL („hodný“) a snižuje hladinu LDL („špatný“) cholesterolu, snižuje hladinu glykémie, zvyšuje glukózovou toleranci, snižuje inzulínorezistenci a tak snižuje riziko diabetu II. typu, zabraňuje vzniku osteoporózy, podporuje funkci trávícího systému, zlepšuje psychický stav a schopnost vyrovnat se se stresem. Velký význam mají pravidelné procházky rychlou chůzí, plavání, jízda na kole, běh, míčové sporty, tanec, lyžování, aerobik, veslování, in-line bruslení, běh na lyžích, odporové cvičení. Tělesná zdatnost je faktorem ovlivňujícím zdravotní stav. Americká kardiologická společnost doporučuje 30 minut pohybové aktivity denně po dobu několika měsíců, 10 000 kroků denně. Neméně důležitý je pobyt na čerstvém vzduchu i za méně příznivých podmínek, v chladu a zimě.

Prevence osteoporózy

Zásady tělesného zatížení

 • Postupné zvyšování zátěže. Začíná se od mírných pohybových aktivit.
 • Mírné aktivity: Měly by trvat denně alespoň 30 minut. Doba nemusí být souvislá, je ale nutné, aby jednotlivé úseky trvaly alespoň 10 minut.
 • Aktivity vyšší intenzity: 3 – 5x v týdnu v trvání 30 – 45 minut.
 • Pravidelnost a dlouhodobost: Výsledek není možno očekávat dříve než 1 měsíc po začátku systematického zatěžování.
 • Typ pohybové aktivity – vybrat formu pohybu, která mu přináší radost a uspokojení
 • Intenzita zátěže: Je důležité, aby cvičící znali signály nadměrné zátěže – potřeba dýchat ústy, nemožnost vést rozhovor během zátěže, bolesti ve svalech po výkonu večer druhý den po výkonu.
 • Bezpečnost: Nejprve je nutné zvládnout správnou techniku pracovní činnosti, či sportu a při jejich provozování používat vhodné ochranné pomůcky. S každou zátěží je nutno okamžitě přestat při akutních příznacích přetížení, zejména přetížení srdce (bolest na prsou, bolest v pažích, bolest v šíji, bolest čelisti, dušnost, hukot v uších, závrať, nevolnost, nepravidelnost srdečního tepu, značná bolest ve svalech).

5. Duševní zdraví

Prevence stresu – stres byl definován řadou způsobů, ale žádná z definic není jednoznačná a plně nevystihuje jeho podstatu. Stres je výsledkem působení nepříznivých vlivů zevního (stresory) i vnitřního prostředí na organismus. Nadměrný stres je příčinou nebo vyvolávajícím momentem řady poruch a onemocnění. Může také významně zhoršit stávající chronická onemocnění. Základem zvládnutí stresu je identifikování zdrojů stresu a cílené omezování situací, které stresové reakce vyvolávají. Důležitý je trénink zvládání zátěží, které mohou stres vyvolat. Jednoduchá doporučení k zvládání stresu:

 • Plánujte své činnosti a úkoly tak, aby se Vám nehromadily
 • Starosti je třeba řešit, ale také si od nich odpočinout a věnovat se relaxaci
 • Pracovní dobu věnujte výhradně práci a volný čas odpočinku
 • Pohybová aktivita a různé, třeba zdánlivě nezvládnutelné sporty, jsou nejúčinnější formou zvládání stresu
 • Rozvíjejte přátelské vztahy s lidmi, neizolujte se od společenských aktivit
 • Vyhýbejte se zvládání stresu „podpůrnými“ návykovými látkami (alkohol, kouření, utišující léky, aj.)
 • Radujte se z každého prožitého dne, z každé drobnosti a nehledejte kolem sebe jen chyby.

Duševní zdraví

Relaxace – aktivní relaxace, je spojena s aktivním pohybem. Může probíhat v podobě kolektivního sportu nebo jiné pohybové činnosti. Důležitá je maximální pozornost a zaujetí pro hru nebo aktivitu. Nemáme čas přemýšlet o problémech a starostech. Pasivní relaxace je spojena s navozením příjemné nálady a vytvořením příjemných zážitků a prožitků. Příkladem může být návštěva kina, divadla, poslech hudby, sledování sportovního utkání. Relaxace patří mezi metody podporující fyzický a duševní klid a udržuje optimální hladinu klidu nebo napětí, umožňuje nám efektivněji odpočívat. Jak relaxovat? Nejčastější způsoby jsou ovládáním dechu, snížením svalového napětí, pomocí smyslového vnímání nebo uvolněním myšlenek nebo masáž, jóga, tai-či, akupunktura, akupresura, aromaterapie, saunování. Do psychické relaxace patří autogenní trénink, meditace, dechová cvičení, zpěv, hudba. Nejúčinnější relaxací je klidný spánek.

Spánek je nezbytný pro naše zdraví, jeho význam tkví především v regeneraci centrálního nervového systému. Kvalita spánku se podílí na kvalitě našeho života. Fyziologický spánek je důležitý pro regeneraci duševních a fyzických sil a řadu metabolických pochodů. Jeho délka je klíčovým faktorem určujícím pocit dobrého zdraví, celkovou pohodu a výkonnost.

Základy spánkové hygieny

 1. Nepijte kávu, zelený, černý čaj, kolu nebo jiné energetické nápoje od pozdního odpoledne (nejlépe 4-6 hodin před ulehnutím), omezte i jejich požívání přes den. Působí povzbudivě a ruší spánek.
 2. Vynechejte těžká jídla večer, poslední jídlo 3-4 hodiny před ulehnutím.
 3. Po večeři neřešte důležité věci, které vás rozruší. Naopak se snažte příjemnou činností zbavit se stresu a připravit se na spánek.
 4. Lehká procházka po večeři může zlepšit váš spánek. Naopak cvičení před ulehnutím (3-4 hodiny) již může spánek narušit, přesuňte tyto aktivity před večeři.
 5. Nepijte večer alkohol, abyste lépe usnuli – alkohol zhoršuje kvalitu vašeho spánku.
 6. Nekuřte, zvláště ne před usnutím a v době nočních probuzení. Nikotin také povzbuzuje.
 7. Postel i ložnici užívejte pouze ke spánku a pohlavnímu životu (odstraňte z ložnice televizi, v posteli nejezte, nečtěte si a ani neodpočívejte).
 8. V místnosti na spaní minimalizujte hluk, světlo a zajistěte vhodnou teplotu (nejlépe 18-20°C).
 9. Uléhejte a vstávejte každý den ve stejnou dobu, i o víkendu.
 10. Omezte pohyb v posteli na nezbytně nutnou dobu. V posteli se zbytečně nepřevalujte, neslouží k přemýšlení.

Naše aktivity pro pacienty

Zdravotní klaun

Dochází každý měsíc na lůžkovou i ambulantní část dětského oddělení.

Zdravotní klaun Zdravotní klaun

Čert a Mikuláš

Zaměstnanci nemocnice si připravují pro pacienty na dětském oddělení a oddělení pro dlouhodobě nemocné mikulášskou nadílku.

Čert a Mikuláš Čert a Mikuláš

Aktivity nemocnice pro seniory

Jsou prováděné především na oddělení pro dlouhodobě nemocné se zapojením zaměstnanců a dobrovolníků. Patří sem aktivity zaměřené na rehabilitaci, nácvik sebeobsluhy, trénování paměti a logopedie. Pěvecká vystoupení dětí zaměstnanců, zdobení perníčků, výroba z hlíny, hraní deskových her.

Aktivity nemocnice pro seniory Aktivity nemocnice pro seniory

Divadlo pro děti

Divadlo pro děti

Podpora zdraví zaměstnanců

Podpora zdraví přináší také výhody z hlediska lidských zdrojů, nemocnice usiluje o co nejlepší a vzdělaný personál. Nemocnice, které nabízejí bezpečné a zdraví podporující pracovní prostředí, kde se personál na tvorbě takového prostředí sám podílí, jsou úspěšnější a aktivnější, mají větší šanci kvalitní personál získat a udržet si ho. Pracoviště dosahuje lepších výsledků v péči a vyšší spokojenost pacientů, také se zlepšují pracovní postupy. Podpora zdraví snižuje počet krátkodobých absencí. Všichni zaměstnanci těží ze strategií zaměřených na podporu zdraví na pracovištích. Zdravý a duševně vyrovnaný personál má lepší předpoklady poskytovat kvalitní a bezpečnou péči pacientům.

 • Vzdělávání v oblastech, které mohou zásadně ovlivnit zdraví zaměstnanců, zlepšení pracovních postupů (bezpečnost a ochrana zdraví při práci, prevence poranění, správné postupy v hygieně rukou, manipulace s těžkými břemeny).
 • Oblast pracovního lékařství – vstupní a periodické lékařské prohlídky, očkování
 • Specializované poradny – odvykání kouření, nutriční poradenství
 • Závodní stravování – možnost zvolení příslušné diety dle zdravotního stavu, vegetariánská strava, redukční strava, zeleninové saláty, pitný režim
 • Společenské aktivity – společenský večer, Chirurgický den
 • Sportovní aktivity
 • Vzdělávání, semináře – krátké intervence, komunikace, syndrom vyhoření
 • Další benefity podporující zdraví – příspěvky z Fondu kulturních a sociálních potřeb pro zaměstnance na rekreace nebo vitamíny/očkovací látky, sportovní aktivity, závodní stravování dotované z příspěvků z fondu FKSP

Podpora zdraví zaměstnanců Podpora zdraví zaměstnanců Podpora zdraví zaměstnanců Podpora zdraví zaměstnanců Podpora zdraví zaměstnanců

Podpora zdraví veřejnosti

Podpora zdraví zaměřená na jednotlivce, rodiny, skupiny, organizace, které se vzájemně ovlivňují, spolupracují při společných aktivitách, řeší společné problémy. Nemocnice se s populací, které poskytují služby, setkávají na mnoha úrovních. Nejintenzivnější je kontakt, kde je aktivně hledána léčba onemocnění či obava z možného onemocnění. Během každodenního kontaktu je příležitost hovořit o opatřeních zaměřených na podporu zdraví a prevenci onemocnění. Neméně důležité je i propojování péče a služeb poskytovaných nemocnicí a jejími partnery ve vztahu k pacientovi v návaznosti péče a spolupráci s organizacemi v rámci regionu. Nemocnice Pelhřimov zajišťuje služby nemocným prostřednictvím domácí péče – DOSANKY. Důležitá je spolupráce s lékaři primární péče.

Oblastní charita Pelhřimov – pečovatelská služba, středisko osobní asistence, domácí hospicová péče, půjčovna kompenzačních pomůcek.

První pomoc dětem – brožurka

Nemocnice může ovlivnit okolní společnost prostřednictvím veřejných aktivit zaměřených na rizikové faktory a životní styl. Mezi tyto aktivity patří

Den hygieny rukou

Pro návštěvníky nemocnice a děti ze základních škol, ukázka správného mytí rukou za pomoci speciálního roztoku a ukázkou pod lampou, zábavný kvíz pro děti a sladká odměna.

Den hygieny rukou Den hygieny rukou

Den diabetu

Den zaměřený na prevenci diabetu mellitu, měření glykémie, krevního tlaku, měření glykovaného hemoglobinu, nutriční poradenství a měření BMI a na speciální nutriční váze, edukace pro diabetiky a edukace zdravého životního stylu.

Den diabetu Den diabetu

„Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“

Pro děti ze základních a mateřských škol, představení lidského těla, hra na lékaře a sestřičku s panenkou Cecilkou, zaměření na první pomoc a prevenci dětských úrazů, seznámení s lékařskými přístroji, vybavení lékárničky, poslech srdíčka a dýchání fonendoskopem, napsání znalostního kvízu, sestavení kostry těla vše s ohledem na ŠVP škol.

„Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“ „Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“

Zdraví do škol

Přednášky pro základní školy zaměřené na zdravou výživu a první pomoc, zaměřeno na doplnění výuky ŠVP ve škole, soutěž o zdravou svačinu na prvním stupni, pitný režim a režim dne u dětí.

Zdraví do škol Zdraví do škol

Projekt HOBIT

Projekt HOBIT

Nemocnice Pelhřimov spolupracuje se vzdělávacím programem HOBIT. Vznikl na základě několika výzkumů, které potvrdily velmi nízkou znalost populace o mozkové mrtvici. Ten učí, jak rozpoznat příznaky mozkové mrtvice a srdečního infarktu a jak na ně správně reagovat. HOBIT nabízí e-learning pro školy i pro širokou veřejnost a přednášky pro seniory. Zapojit se může každý, a to zdarma přes webové stránky www.projekthobit.cz. Doposud programem prošlo na 7000 dětí z 80 škol v ČR, 300 seniorů a v rámci desítek akcí pro veřejnost byly proškoleny stovky lidí. Program HOBIT realizuje Cerebrovaskulární výzkumný tým Mezinárodního centra klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC).

Projekt HOBIT

Plánované akce pro veřejnost

HPH CONFERENCE VIENA, AUSTRIA 2017

Nemocnice podporující zdraví – HPH (Health Promoting Hospitals)

„Umění léčit dokáže zmírnit mnoho bolesti, o to krásnější je umění, které dokáže zabránit nemoci dříve, než tato propukne.“ Max von Pettenkofer (1818 – 1901)

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace se v roce 2011 připojila k mezinárodní síti nemocnic poskytující zdravotní služby podporující zdraví ( http://www.hphnet.org/). Neposkytujeme jen vysoce kvalitní komplexní lékařské a ošetřovatelské služby, ale také rozvíjíme identitu organizace, která zahrnuje cíle podpory zdraví. Rozvíjíme organizační strukturu a kulturu podporující zdraví, zahrnující aktivní, participativní role pacientů a všech členů personálu, rozvíjíme fyzické prostředí podporující zdraví a aktivně spolupracujeme s komunitou. V ČR je koordinační institucí Ministerstvo zdravotnictví ( http://www.mzcr.cz/ ) Odbor kvality služeb, které koordinuje národní síť a spolupracuje s mezinárodní sítí. Toto vše před několika lety iniciovala Světová zdravotnická organizace ( http://www.who.cz/ ) v programu Podpory zdraví v nemocnicích, který usiluje o co největší přínos pro zdraví svých pacientů, rodinných příslušníků, zaměstnanců a veřejnosti. Cílem je zaměřit se na podporu zdraví a prevenci nemocí.

Vstup do národní a mezinárodní sítě programu WHO/Health Promoting Hospitals & Health Services (HPH&HS) bylo v letech 2011 – 2013 doplněno účastí v pilotním mezinárodním projektu Recognition Process, zaměřeného na naplňování mezinárodních standardů podpory zdraví.

Cíl programu

 • Zlepšení zdravotního stavu prostřednictvím zlepšení kvality zdravotní péče, vztahu mezi nemocnicemi, zdravotními službami, občanskou společností a prostředím. Důležitá je orientace nejen na záchranu života, ale i na jeho kvalitu a podporu zdraví v jeho celostním kontextu. Orientace na člověka, lidskou důstojnost a profesní etiku při poskytování zdravotní péče.
 • Zlepšení podmínek pro pacienty, příbuzné a zaměstnance nemocnice a zvýšení jejich spokojenosti. Program edukuje zdravotnický personál a přispívá i k rozvoji lidských zdrojů.
 • Zkvalitnění péče, zkrácení hospitalizace, snížení počtu komplikací, snížení mortality, snížení nákladů na léčbu. Detekce pěti nejvýznamnějších rizikových faktorů a následné intervence a edukace v daných oblastech (intervenční programy na odvykání kouření, alkoholovou závislost, redukci nadváhy a obezity, řešení malnutrice, zvyšování fyzické aktivity) aktivizují a zlepšují připravenost pacienta, snižují rizika výkonů a prostřednictvím imunitní odpovědi posilují schopnost uzdravení organismu. Detekce dalších potřeb pacientů a rodinných příslušníků umožňují poskytnutí adekvátního typu podpůrné péče (psychosociální a psychoterapeutická intervence, spirituální péče).
 • Uplatňování osvěty a podpory zdraví jako účinné prevence chronických onemocnění, které jsou častou příčinou hospitalizace i úmrtí. Společná zodpovědnost lékaře a pacienta za výsledky léčby je zároveň nástrojem k zajištění většího bezpečí pacienta. Posilování schopnosti pacientů ovlivňovat svůj zdravotní stav a stávat se více aktivním subjektem než pasivním objektem léčby, předpokládá větší podíl a srozumitelnější úroveň komunikace mezi zdravotníky a pacienty.

Nemocnice podporující zdraví Nemocnice podporující zdraví

Program bezpečí

Poděkování a stížnosti

Rádce pacienta

MZ ČR vydalo publikaci Rádce pacienta, která má přispět k lepší orientaci pacientů při kontaktu se zdravotními službami. Obsahuje informace a rady při komunikaci se zdravotníky, doporučení, jak si zvolit lékaře nebo nemocnici, seznamuje s právy pacientů.

Více informací

Katalog pacientských a podpůrných organizací v okologii

Informativní příručka - Nezapomínejte na preventivní prohlídky aneb zdraví naproti

Tablet pro neslyšící

Určitě si poradíte