Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Pro pacienty > Práva pacientů

Práva pacientů

Dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, máte právo:

 • na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni
 • na úctu, důstojné zacházení, na ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb
 • zvolit si poskytovatele zdravotních služeb, který odpovídá Vašim potřebám, vyjma zákonem stanovených výjimek
 • vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb, vyjma zákonem stanovených výjimek
 • být seznámen s domácím řádem zdravotnického zařízení (dále jen Domácí řád), který je viditelně umístněný ve společných prostorách nebo na lůžkových pokojích a je Vám k dispozici
 • na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce/osoby určené zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby určené soudem, nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytování zdravotních služeb
 • být předem informován o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a o způsobu jejich úhrady
 • znát jména a příjmení zdravotnických pracovníků, jiných odborných pracovníků a studentů/stážistů přímo zúčastněných na poskytování Vaší péče
 • odmítnout přítomnost osob, které nejsou na poskytování péče přímo zúčastněny, studentů a stážistů
 • přijímat návštěvy s ohledem na svůj zdravotní stav, v souladu s Domácím řádem tak, abyste neporušoval práva ostatních pacientů
 • přijímat v průběhu hospitalizace duchovní péči a podporu od duchovních církví a náboženských společností registrovaných v České republice v souladu s Domácím řádem a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů
 • na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí
 • pokud máte smyslové/tělesné postižení a využíváte psa se speciálním výcvikem (tj. vodící nebo asistenční pes), máte právo s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav na doprovod a přítomnost psa u sebe v průběhu hospitalizace v souladu s Domácím řádem a způsobem, který nebude porušovat práva ostatních pacientů
 • dorozumívat se způsobem pro Vás srozumitelným a dorozumívacími prostředky, které si sám zvolíte, včetně způsobů založených na tlumočení druhou osobou
 • na poskytnutí veškerých informací o zdravotním stavu, na odmítnutí informací o svém zdravotním stavu, na nahlížení do zdravotnické dokumentace v přítomnosti zdravotnického pracovníka a právo na pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace
 • na určení osoby k poskytování informací o svém zdravotním stavu, včetně rozsahu poskytovaných informací a máte právo vyslovit zákaz poskytování informací určeným osobám

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu poskytnete svobodný a informovaný souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv svobodně odvolat. Toto se netýká situací, kdy je nařízená izolace, karanténa nebo povinné léčení dle zákona o ochraně veřejného zdraví.

O Vašem zdravotním stavu / zdravotním stavu opatrované osoby a plánované léčbě Vás bude informovat zpravidla Váš ošetřující lékař. Ten je oprávněn na základě Vašeho souhlasu podávat tyto informace též Vámi určeným osobám.

POVINNOSTI PACIENTŮ

Dle Zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, jste povinen:

 • dodržovat navržený léčebný postup
 • řídit se domácím řádem nemocnice
 • pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli
 • informovat o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek, a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb. Bez vědomí lékaře není možné v nemocnici užívat žádná léčiva. Pokud máte svoje léky, odevzdejte je Vašim blízkým nebo do úschovy sestrám oddělení. Po ukončení hospitalizace Vám budou vráceny
 • nepožívat během hospitalizace alkohol nebo jiné návykové látky, nekouřit a podrobit se (na základě rozhodnutí lékaře) vyšetřením za účelem prokázání jejich užívání,
 • uhradit cenu poskytovaných zdravotnických služeb, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.

Pokud některým informacím nebudete dostatečně rozumět, neváhejte se zeptat ošetřujícího lékaře nebo sestry.