OSN-SAbstraktOSN-E

Kvantitativní stanovení koncentrace cystatinu C v séru soupravou Tina-quant Cystatin C 2. generace ROCHE na analyzátoru Cobas STATIM metodou imunoturbidimetrie.

 

OSN-SSeznam souvisejících dokumentůOSN-E

 Příručka bezpečnosti  práce

 Nakládání s odpady

 Provozní řád - hygienicko-epidemiologická část

 Směrnice pro externí kontrolu kvality

 Směrnice pro interní kontrolu kvality

 Směrnice pro vydávání výsledků

 Směrnice pro příjem biol. materiálu

 Roche Cobas Statim

 Manipulace s rutinními vzorky v laboratoři

 Manipulace se vzorky Statim v laboratoři

 Denní provoz analyzátoru Cobas STATIM

 Kalibrátory  Cobas STATIM

 Kalibrátor c.f.a.s.Cystatin C.

 Kontrolní materiál Liquichek Immunology

 

OSN-SKódy, názvy, definice a terminologieOSN-E

Národní číselník laboratorních položek

NČLP: klíč 12137 Cystatin C (Sérum; hmotn. konc.[mg/l] imunoturbidimetrie)

Lokální kód a název

Cystatin C v séru – číslo metody v LISu 154

Seznam zdravotních výkonů MZ ČR

CYSC:  rutina  81703

Kódy a názvy jiných klasifikačních systémů

Gamma-trace protein, Post-gama globulin

Vhodná synonyma

 Rutinní a statimová metoda, používá se souprava Tina-quant Cystatin C ROCHE, katalogové číslo 06600239190, obsahuje diagnostické reagencie určené pro in vitro kvantitativní stanovení koncentrace cystatinu C v séru a v plazmě.

 

OSN-SPrincip a metoda postupuOSN-E

Imunoturbidimetrické stanovení PETIA. Lidský cystatin C aglutinuje s latexovými částicemi potaženými protilátkami proti cystatinu C. Intenzita zákalu  je přímo úměrná koncentraci cystatinu a stanovuje se turbidimetricky při 546 nm.

 

 

 

 

 

 


                                                                                                                 

OSN-SMísto provádění postupuOSN-E

Oddělení klinické biochemie nemocnice Pelhřimov

 

OSN-SBezpečnostní aspekty a podmínky prostředíOSN-E

Je nutné dodržovat obecné zásady bezpečnosti práce i zásady práce s biologickým materiálem, který může být zdrojem přenosu některých infekcí.

 Příručka bezpečnosti  práce

 Provozní řád - hygienicko-epidemiologická část

 

Likvidace odpadů  viz. Nakládání s odpady

 

Podmínky prostředí:

Nejsou zvláštní požadavky na podmínky prostředí.

 

OSN-SFáze před vyšetřením (příprava pacienta)OSN-E

Cystatin C je neglykovaný bazický protein, který patří do skupiny proteinů inhibujících cystein-proteasu. Cystatiny se klasifikují do tří odlišných skupin lišících se molekulovou hmotností a počtem disulfidických můstků v molekule. Cystatin C patří do skupiny 2, tj. má v molekule složené ze 120 aminokyselin dva disulfidické můstky. Relativní molekulová hmotnost cystatinu C je 13 359. Cystatin C je produkován stabilní rychlostí (nezávislou na zánětlivých procesech, pohlaví, věku, stravovacích návycích, atd.) prakticky všemi jadernými buňkami a je obsažen ve všech tělních tekutinách, je kompletně katabolizován pouze v ledvinách po průchodu glomerulární membránou při zpětné reabsorbci v tubulech. Stabilní rychlost produkce cystatinu C v organismu a malá velikost molekuly způsobují, že koncentrace cystatinu C v séru je určována především velikostí glomerulární filtrace v ledvinách. Stanovení cystatinu C v séru se proto hodí jako výborný indikátor stavu glomerulární filtrace. Výhodné je, že koncentrace cystatinu C v séru reaguje na změny v glomerulární filtraci dříve a rychleji, než kreatininová clearance. Využití tohoto časnějšího indikátoru poškození glomerulární filtrace je zvlášť významné u některých diagnóz:

-          sledování stavu pacientů po transplantaci ledvin, kdy se podávají nefrotoxické léky (kortikosteroidy, cyklosporin aj.

-          při chemoterapii nádorových onemocnění,

-          u pediatrických pacientů, kde je malá produkce kreatininu

-          u starších pacientů, kde již dochází k redukci svalové hmoty a tím i ke změnám v koncentraci kreatininu

 

Preanalytické požadavky

Nejsou zvláštní požadavky na preanalytickou fázi            

 

OSN-SOdběr primárního vzorku (druh, nádobka, transport)OSN-E

Odběr krve se provádí standardním způsobem.

Stanovení se provádí ze séra nebo z plazmy, lze použít zkumavku se separačním gelem.

Stabilita: : 7 dní při 4°C

                24 měsíců při -25 ºC

Vzorek musí být doručen do laboratoře s řádně vyplněnou žádankou.

 Směrnice pro příjem biol. materiálu  

 

OSN-SOmezení (interference a zkřížené reakce)OSN-E

Hemolýza – bez významných interferencí do hodnoty H indexu 1000

Ikterus – bez významných interferencí do hodnoty I indexu 60

Lipémie – bez významných interferencí do hodnoty L indexu 1000

Další omezení viz. Příbalový leták soupravy

  

OSN-SManipulace se vzorkyOSN-E

Stanovení cystatinu C se provádí denně v rutinním  a statimovém režimu, používá se vzorek v primární zkumavce, netvoří se alikvot. Po provedení analýzy se rutinní vzorky skladují 72 hodin v lednici v místnosti Příjem materiálu, statimové vzorky se uchovávají týden v chladícím boxu.

 

OSN-SPřístroje a pomůckyOSN-E

Odběrová zkumavka, centrifuga, Pasteurova pipeta, plastová zkumavka – Příjmová místnost

Automatický analyzátor Cobas c 501:   Roche Cobas Statim

 

 

OSN-SReagencieOSN-E 

Souprava obsahuje:

·         činidlo R1

·         činidlo R2

Podrobné složení viz. Příbalový leták soupravy.

Příprava pracovních roztoků:

Roztoky jsou připraveny rovnou k použití

Skladování

Nenačaté chemikálie jsou uskladněné v chladicím boxu, jsou stabilní do doby expirace vyznačené na obalu. 

Stabilita

V přístroji jsou stabilní 12 týdnů

Způsob likvidace

Spotřebovaná kazeta se likviduje jako spalitelný odpad.

 

OSN-SSpotřební materiálOSN-E

Diluent NaCl 9%

 

OSN-SPříprava k činnostiOSN-E

Před uvedením přístroje do pracovní činnosti je třeba zkontrolovat inventář přístroje, chybová hlášení (pokud se objevila), množství reagencií pro denní potřebu. Připravit potřebné kalibrátory a kontrolní materiál.

 

OSN-SPracovní postupOSN-E

Manipulace s reagenciemi, měření kontrol, kalibrace a analýza vzorků viz. Denní provoz analyzátoru Cobas STATIM

Manipulace s rutinními vzorky viz:  Manipulace s rutinními vzorky v laboratoři

Manipulace se statimovými vzorky viz:  Manipulace se vzorky Statim v laboratoři

 

OSN-SStručný popis postupuOSN-E

Do reagenční kyvety se pipetuje 154µl reagencie R1, přidají se 2µl vzorku. Směs se inkubuje a přidá se 34µl R2 a 20µl dest. vody. Reakční křivka se proměřuje v 13. a 46. bodě. Změna absorbance je přímo úměrná koncentraci cystatinu C ve vzorku. Výpočet koncentrace se provádí podle lineární kalibrační křivky. Výpočet provádí software přístroje.

 

OSN-SKalibrace a návaznostOSN-E

Ke kalibraci se používá kalibrační materiál C.f.a.s. Cystatin C, výrobce ROCHE. 

Návaznost 

Tato metoda byla standardizována podle referenčního materiálu ERM-DA471/IFCC.

Příprava, stabilita, vlastní kalibrace, způsob dokumentace kalibračních dat, typ matrice

 Kalibrátor c.f.a.s.Cystatin C.

 

OSN-SCharakteristika spolehlivostiOSN-E

Rozsah měření: 0,4 – 6,80 mg/l

Vzorky s vyšší koncentrací se ředí v poměru 1:1,5 pomocí funkce Rerun, výsledky jsou pak automaticky vynásobeny faktorem 1,5.

Příbalový leták : zde jsou popsány výsledky stanovení opakovatelnosti a mezilehlé přesnosti a dále porovnání metod prováděné výrobcem.

Verifikační protokol: zde jsou uvedeny výsledky mezilehlé přesnosti, opakovatelnosti a bias a dále hodnota kombinované nejistoty  pro dva vzorky. Verifikace se provádí 1x za dva roky.

Biologický rozptyl: intraindividuální:  4,6%

                                 interindividuální:  13,0%

 

 

OSN-SDokumentace, výpočty, zpracování dat a vydávání výsledkůOSN-E

Celková koncentrace cystatinu C  se zjistí výpočtem z kalibrační křivky pomocí software analyzátoru.

Hodnoty se udávají na dvě desetinná místa v mg/l. Další viz.  Směrnice pro vydávání výsledků

 

OSN-SReferenční, varovné nebo kritické hodnotyOSN-E

Referenční hodnoty: viz. Příbalový leták soupravy

21R – 77R            0,61 – 0,95 mg/l

 

Varovné meze: Nejsou stanoveny

 

OSN-SInterpretace výsledků, konzultační činnosti a hlášeníOSN-E

Zvýšená koncentrace:

-          již u mírného poklesu glomerulární filtrace – diabetes, hypertenze, aterosklerotické postižení renálních tepen, transplantace ledvin,

-          výhodou stanovení cystatinu u dětí je nezávislost na věku a tělesné výšce

-          koncentrace cystatinu se využívá k výpočtu glomerulární filtrace dle rovnice CKD-EPI cystatin C.

 

OSN-SŘízení kvalityOSN-E

Ke kontrole kvality se používá Liquichek Immunology 1, 2, 3, výrobce BIO-RAD.

Příprava, stabilita, způsob dokumentace:  Kontrolní materiál Liquichek Immunology

 

Externí hodnocení kvality je zabezpečeno pravidelnou účastí v kontrolních cyklech SEKK.

 Směrnice pro interní kontrolu kvality

 Směrnice pro externí kontrolu kvality

 

OSN-SPoznámky, zdroje variabilityOSN-E

 

OSN-SJiné související informaceOSN-E

Verifikační protokol

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 Racek J.: Klinická biochemie, 2.vydání, Galén 2006OSN-E

Pracovní návod soupravy, C.f.a.s.Cystatin C a kontrolní materiál Liquichek Immunology 1, 2, 3, výrobce BIO-RAD.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

 

OSN-SRecenze, schváleníOSN-E