E.

Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

 

Za standardní komunikaci s laboratoří je požadována forma zasílání primárních vzorků doprovázených příslušnou žádankou v papírové nebo elektronické podobě. Tato forma je podrobně rozpracována v odstavcích "C". Zde jsou řešeny ostatní méně běžné formy komunikace směrem do laboratoře a standardní komunikace směrem z laboratoře při vydávání výsledků a hlášení výsledků v kritických intervalech.

 

 

 

E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech

 

 

Citace z normy ISO 15189:

5.8.7 Laboratoř musí mít vypracované postupy pro okamžité uvědomění lékaře (nebo jiného klinického pracovníka zodpovědného za péči o pacienta), jsou-li výsledky kritických veličin ve "varovných" nebo "kritických" intervalech. Toto se týká i výsledků získaných ze vzorků odeslaných na vyšetření do smluvních laboratoří. Pro zajištění lokálních klinických požadavků musí laboratoř určit kritické veličiny a jejich "varovné/kritické" intervaly, a to v souhlase s klinickými pracovníky využívajícími služby laboratoře. Toto se týká všech vyšetření, nominálních i ordinálních veličin, kvalitativních a kvantitativních. Tam, kde se vydávají výsledky formou předběžných nálezů, musí být požadujícímu subjektu vždy k dispozici konečný nález.

 

5.8.8 Musí se udržovat záznamy o úkonech, kterými se reagovalo na výsledky v kritických intervalech. Tyto záznamy musí zahrnovat: datum, čas, zodpovědný pracovník laboratoře, osoba, které se výsledek ohlásil a výsledek vyšetření. Musí se zaznamenat jakýkoli problém, který se při plnění tohoto úkolu vyskytl. Problémy se musí prověřovat při auditech.

 

5.8.14 Laboratoř musí vypracovat strategii a prakticky zajišťovat, aby výsledky distribuované telefonicky nebo jinými elektronickými prostředky dosáhly pouze oprávněného adresáta. Po ústním předání výsledků musí následovat řádné předání nálezu.

 

Komentář:

Popis postupů vedoucích k indikaci hlášení, jeho schválení a realizaci.

Je vhodné připojit tabulku uvažovaných kritických mezí včetně souvisejících pravidel, lze řešit i odkazem na přílohy.

Realizace většinou probíhá v úzké spolupráci s LIS - nutná kompatibilita informací.