Zpracování osobních údajů

Zpracování a nakládání s osobními údaji našich pacientů je stanoveno dle vnitřních předpisů nemocnice. Předpis je vydáván za účelem ochrany osobních a citlivých údajů pacientů – jde především o ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí pacientů a dále jsou v ní upravena práva a povinnosti při zpracovávání těchto údajů. (Související dokumenty – Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákon č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). Cílem je zamezit jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, zamezení jejich zničení či ztrátě, neoprávněnému přenosu, neoprávněnému zpracování, ale i jinému zneužití osobních údajů.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu získání údajů, které bezprostředně souvisí s Vaší identifikací a dále se zdravotním stavem tak, aby Vám mohla být poskytnuta správná a komplexní zdravotní péče. Jsou přístupné pouze pro zdravotnické pracovníky, kteří mají pracovní poměr v Nemocnici Pelhřimov a dalším pracovníkům, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pracovního poměru!!! Tito jsou povinni dbát na to, aby pacient neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.
Jediným správcem je Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace.

Poskytování informací o našich pacientech – tím se rozumí nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořízení opisů, výpisů a kopií včetně zvukového či obrazového záznamu nebo snímku či ústního sdělení o hospitalizaci či ambulantním léčení – je řešeno vnitřním předpisem.

Nemocnice dále zpracovává osobní údaje svých zaměstnanců a dalších osob v pracovně-právních vztazích. Pracovní poměr je založen na personální evidenci, o rozsahu a druhu materiálů rozhoduje nemocnice podle uvážení a s ohledem na své povinnosti. Do osobního spisu i do podkladů pro výpočet platu jsou zaměstnanci oprávněni na svou žádost nahlédnout nebo si z nich pořídit opis. Nemocnice jako zaměstnavatel je povinna zajistit ochranu osobních údajů svých zaměstnanců před neoprávněným přístupem nepovolaných osob nebo zneužitím.
Osobní údaje zaměstnanců NHB jsou uchovávány po dobu, která je nezbytně nutná k účelu jejich zpracování.

KAMEROVÝ SYSTÉM

Hlavním účelem využívání kamerového systému v naší nemocnici je zamezení protizákonné či trestné činností, tedy ochrana majetku osob před krádežemi, ochrana před vandalismem, ochrana našich zaměstnanců před napadením agresivním pacientem, apod. Kamerový systém nám pomůže v případě potřeby využít pořízené záběry k identifikaci fyzických osob spojených s nežádoucím jednáním. Kamerová monitorace je registrována a odsouhlasena Úřadem pro ochranu osobních údajů ČR.

Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektů údajů a to ve smyslu § 5 odst. 2 písm. e) zákona číslo 101/2000 Sb.. Návštěvníci nemocnice jsou na provozování kamerového systému upozorňováni prostřednictvím informačních tabulek.