Aktuality 2014

Reakreditace

Ve dnech 17. - 18. 12. 2014 proběhlo v Nemocnici Pelhřimov akreditační šetření zahrnující hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče jehož výsledkem je, že Nemocnice Pelhřimov byla vyhodnocena jako akreditovaná na období do 17.12.2017.


Nemocnici Pelhřimov navštívil předseda vlády

Dne 31.3. 2014 zavítal do Nemocnice Pelhřimov předseda vlády ČR pan Bohuslav Sobotka. V doprovodu hejtmana Kraje Vysočina pana Jiřího Běhounka a dalších čelních představitelů Kraje Vysočina si prohlédl nově zrekonstruovanou hlavní lůžkovou budovu investovanou z finančních prostředků EU, ROP Jihovýchod a KÚ.

predseda_vlady_2014_1

predseda_vlady_2014_2


Ambulance preventivní medicíny

Preventivní vyšetření by mělo včas odhalit závažná onemocnění, mělo by Vás ale také varovat před budoucími zdravotními riziky. Chceme, aby každý z Vás na závěr naší prohlídky získal nejen aktuální informaci o svém zdravotním stavu, ale i doporučení, jak upravit životní styl a sledovat své zdraví v dalších letech.


Nemocnice Pelhřimov získala zlato

V roce 2011 se naše nemocnice přihlásila do projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) – Nemocnice podporující zdraví. Tento projekt realizovala na ortopedickém oddělení, ale postupy a zásady zdravého způsobu života se snažila zavádět pro všechny pacienty i zaměstnance. Stěžejním tématem bylo kouření, dále stravování a pohybová aktivita.
Bylo nutné postupně plnit 5 akreditačních standardů týkající se zásad řízení, posuzování potřeb pacientů, informování pacientů, zavádění opatření na podporu zdraví, podporovat zdravé pracovního prostředí a při této činnosti spolupracovat v rámci nemocnice, ale i s jinými organizacemi.
Naše dvouleté snažení přijeli posuzovat 10. 12. 2013 zástupci WHO a MZČR. Mezinárodní audit ukázal, že standardy a cíle, které jsme si stanovili, byly plněny na výbornou.


iPady pro pacienty k zapůjčení

V nemocnici Pelhřimov mají pacienti možnost využít tablety iPad. Zapůjčení stojí 50,- korun na den. Zažádat si o něj může každý hospitalizovaný pacient či jeho doprovod a to na centrálním příjmu pacientů. Na tabletech jsou nainstalované různé aplikace jako např. hry, aplikace pro čtení elektronických knih či skype, díky kterému se lze spojit s blízkými. S tabletem se můžete připojit k internetu, který máme v pelhřimovské nemocnici pro pacienty a návštěvníky nemocnice zdarma. Celkem máme aktuálně 24 těchto přístrojů, které nemocnice pořídila z dotačního titulu Kraje Vysočina.

    • cena za půjčení je 50,- Kč vč. DPH na jeden den
    • při zapůjčení je sepsána smlouva mezi nemocnicí a pacientem
    • pacient je povinen vrátit iPad nejpozději v den propuštění z hospitalizace
    • vrátit iPad je možné v pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 hodin na pracovišti centrální příjmové kanceláře
    • na iPad není možné nic instalovat ani nahrávat

Onkologická péče v Kraji Vysočina


Poskytování zdravotních služeb nezletilým

Vážení rodiče, podle § 35 zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách účinného 1.dubna 2012 se vyžaduje u nezletilého pacienta (tzn. u dítěte do dovršení 18 let věku), jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, aby s poskytnutím zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav dítěte nebo kvalitu jeho života, vyslovili souhlas s takovým zdravotním zákrokem OBA RODIČE.

Pro případ, že se jeden z rodičů nemůže dostavit do nemocnice k vydání tohoto souhlasu osobně, lze tuto situaci vyřešit písemným zmocněním druhého rodiče. K tomuto účelu rodič doprovázející dítě do nemocnice předloží vyplněnou plnou moc, odepsanou druhým rodičem, jehož podpis nemusí být úředně ověřen.
Doporučenou plnou moc naleznete zde.

U nezletilého, který dovršil 15 let věku, lze poskytovat zdravotní služby bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce (rodiče), pokud zákonný zástupce (rodič) s takovým postupem vyjádří písemný souhlas, který může podmínit následným informováním o poskytnutých zdravotních službách.

Tiskopis pro poskytování služeb osobám starším 15ti let bez dalšího souhlasu rodičů lze použít pouze u registrujícího poskytovatele. Registrujícím poskytovatelem se rozumí poskytovatel ambulantní péče v oboru gynekologie a porodnictví, který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče; registrující poskytovatel je povinen při přijetí pacienta do péče vyplnit registrační list, který pacient podepíše.

Doporučený písemný souhlas zákonného zástupce naleznete zde


eambulance - elektronický objednávací systém pro klienty naší nemocnice

eAMBULANCE__mensi