Knihovna

Odborná knihovna se nachází v levém traktu budovy vedle urologické ambulance za pavilonem akutní medicíny podél Humpolecké ulice. Je zapsána do evidence knihoven Ministerstva kultury ČR. Její fond tvoří knihy, časopisy, speciální informační materiály z oboru medicíny, přírodních, společenských a technických věd, ekonomie a práva, dále slovníky, encyklopedie a literatura populárně naučná. Fond je systematicky doplňován a v současné době má kolem 11.680 knihovních jednotek. Knihovna poskytuje knihovnické a informační služby zaměstnancům nemocnice, studentům vysokých a středních škol a ostatním zájemcům z řad veřejnosti.

Jedná se především o:

  1. výpůjční služby prezenční a absenční výpůjčky z fondu knihovny cirkulace časopisů odebíraných knihovnou cirkulace časopisů z fondů jiných knihoven v rámci spolupráce
  2. meziknihovní služby výpůjčky knih a časopisů od jiných knihoven v rámci ČR jiným knihovnám v ČR mezinárodní výpůjční služby
  3. reprografické služby kopie článků z časopisů a statí
  4. rešeršní služby retrospektivní literární rešerše z databáze Bibliographia medica Cechoslovacia přes webovou stránku NLK Praha z jiných přístupných databází (Medline, atd.)
  5. Ceník placených služeb a poplatků naleznete po kliknutí ZDE.