Domácí řád

Provoz, zvyklosti a systém organizace zdravotní péče je popsán na každém oddělení v domácím řádu oddělení. Tento je zveřejněn na viditelném místě oddělení – většinou na chodbě.

DOMÁCÍ ŘÁD

Vážení spoluobčané,

hospitalizace je pro každého z nás nemilý zásah do zaběhnutého denního režimu, narušuje nám pracovní i osobní povinnosti, přináší obavu a starosti. Rádi bychom Vás ujistili, že se vynasnažíme všemi způsoby, abychom Vám pobyt co nejvíce ulehčili a v co nejkratší době Vás navrátili do domácího prostředí. K tomu můžete přispět i Vy sami dodržováním domácího řádu nemocnice, protože tak společně vytvoříme pro Váš pobyt čisté, klidné a posilující prostředí.

1.  Příjem a propuštění

Příjem

Vaše přijetí a jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví může být pouze s Vaším souhlasem. Podrobně Vás s Vašimi právy seznámí přijímající a ošetřující lékař a sestra oddělení.

Po přijetí na lůžkové oddělení uloží sestra Váš civilní oděv do skříňky, od které dostanete klíč. Od tohoto okamžiku, si, prosím, skříňku zamykejte a klíč mějte u sebe - budete si sami za své uložené věci zodpovědní.  Na odděleních, kde nejsou skříňky, jsou osobní věci uloženy do společné šatny. Na dětském oddělení si rodiče odnášejí oděv dítěte domů. Pro pobyt v nemocnici můžete použít vlastní prádlo (pyžamo, župan, domácí obuv, hygienické potřeby, apod.). Pokud nemáte vlastní prádlo, zapůjčíme Vám prádlo nemocniční.

Cenné věci (předměty z drahých kovů, platební karty, vkladní knížky, mobilní telefony, apod.) a větší peněžní částku máte možnost uložit do úschovy do ústavního trezoru. V opačném případě nemocnice nemá odpovědnost za jejich případné odcizení. O uložení cenností obdržíte potvrzení.  Při propuštění nebo na Vaše osobní vyžádání Vám uložené věci vydáme zpět.

Pro Vaši léčbu je velmi důležité, abyste informovali Vašeho lékaře, jaké léky užíváte v domácím prostředí. Užívejte pouze léky naordinované lékařem.

Propuštění

O Vašem propuštění budete informováni ošetřujícím lékařem, který ve spolupráci se sestrami zajistí poučení o následné terapii, dodržování diety, pohybové aktivitě, životosprávě, apod..

Předčasně můžete být propuštěni z nemocniční péče pouze po náležitém poučení o možných následcích a po vlastním podepsání písemného  prohlášení (reversu). Při onemocnění infekční chorobou nebo jinou závažnou chorobou, která ohrožuje Vaše zdraví, nebo zdraví okolí a kdy povinné léčení stanoví zákon, nemůžete být propuštěni ani na revers.

Pokud se nebudete ze zdravotních důvodů schopni o sebe po návratu z nemocnice postarat, a to ani s pomocí blízkých, zajistí ošetřující lékař domácí ošetřovatelskou péči, navrhne další vhodné formy následné péče, případně kontaktuje sociální pracovnici k řešení dalšího postupu.

 1. Tým zdravotnických pracovníků

Po celou dobu hospitalizace o Vás pečuje tým zdravotnických pracovníků vedených ošetřujícím lékařem. Ten určuje v rámci pokynů primáře oddělení diagnostický a léčebný postup. Máte právo být srozumitelně seznámeni se svým zdravotním stavem, informováni o potřebných zdravotních výkonech a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Kromě lékařů budete ošetřováni sestrami a dalšími kompetentními zdravotnickými pracovníky s použitím odborných ošetřovatelských postupů.

Dbejte, prosím, rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků a neváhejte se na ně kdykoliv obrátit s dotazem.

 1. Sociální, spirituální a duchovní služby

Vy nebo Vaše rodina může kontaktovat prostřednictvím sestry na oddělení nebo ambulance sociální pracovnici. Ta Vám podá potřebné informace k řešení sociálních problémů, zejména pak těch, které vznikly v souvislosti s Vaším onemocněním. Stejný postup je při zajištění duchovních služeb.

 1. Hygienická péče

Osobní hygiena je prováděna denně a dle potřeby. Za osobní hygienu vždy zodpovídá ošetřující sestra.

Lůžko se upravuje 1x denně a dále dle potřeby. Protože povlečení lůžka s sebou nese určité finanční náklady, prosíme Vás i Vaše návštěvy, abyste si na lůžko nesedali a nelehali v civilním oblečení a botách.

Výměna osobního prádla je prováděna při každém znečištění.

 1. Stravování

Ošetřující lékař stanovuje dietní režim jako nezastupitelnou součást léčby, a proto je třeba jej dodržovat.

Jídlo je servírováno tabletovým způsobem, s označením Vašeho jména i diety. Po skončení jídla dohlédněte, zda vracíte kompletní tác s nádobím i příbory.

Pokud chcete používat vlastní nápoje a potraviny, poraďte se raději o jejich vhodnosti s lékařem. Potraviny si vždy označte jménem a uložte v k tomu určené chladničce. Sledujte si kvalitu potravin a termíny exspirace.  Ošetřovatelský personál i přesto kontroluje exspiraci sám a po jejím uplynutí Vás na to upozorní. V případě úplné nevhodnosti potravin jej může sám zlikvidovat.

Požívání alkoholických nápojů není povoleno.

Pokud nejste upoutáni na lůžku, můžete se stravovat v jídelnách na oddělení, v jídelních koutech nebo na pokojích u jídelního stolu. Pokud to Váš zdravotní stav nedovolí, přineseme Vám stravu k lůžku a dle potřeby stravu podáme. Zbytky jídel nesmí zůstávat v pokoji a odnášejí se na určené místo.

 1. Klid, spánek

Klid, ticho a nerušený spánek jsou nezbytnou součástí léčby.  Proto se, prosím, chovejte se tak, abyste hlukem nerušili ostatní pacienty. Na nutnost ticha upozorněte také své návštěvy. Noční klid je od 22:00 do 6:00 hodin. Během této doby buďte, prosím, zvláště ohleduplní k ostatním pacientům na pokoji.

 1. Propustky

Z osobních i léčebných důvodů Vám může ošetřující lékař povolit návštěvu domova na sobotu a neděli. Po dobu pobytu mimo nemocnici dodržujte všechny pokyny zdravotnického personálu.

 1. Návštěvy

Doporučené návštěvní hodiny v naší nemocnici jsou obvykle od 14:30 do 18:00 hodin. Pokud je na Vašem oddělení určený jiný rozsah, sestra Vás o něm bude informovat. Mimo stanovené návštěvní hodiny je možné Vás navštívit po dohodě s ošetřujícím lékařem nebo sestrou, individuálně, mimo doporučenou dobu. Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení a jednotkách intenzivní péče jsou návštěvy - s ohledem na charakter poskytované péče - možné pouze s užitím zapůjčených ochranných pomůcek.

 1. Informace o zdravotním stavu

Informace o zdravotním stavu Vám podá ošetřující lékař. Vy jste oprávněn určit osobu, případně osoby, kterým mohou být rovněž sdělovány informace o Vašem zdravotním stavu. Máte ale i možnost rozhodnout, že informace nebudou sdělovány žádné další osobě. Takové rozhodnutí musí být zdravotnickými pracovníky plně respektováno a můžete jej zrušit pouze Vy sám.

 1. Obecná pravidla
 • Kouření v prostorách Nemocnice Pelhřimov je zakázáno.
 • Nevstupujte do služebních pokojů sester nebo lékařů, do kuchyněk, šaten a prostor, které jsou vyhrazeny pro zaměstnance.
 • Máte-li povolené vycházky, nabízí se Vám klimatizované atrium v hlavní lůžkové budově nebo v letních měsících procházka nemocničním parkem.
 • Uzamykejte si skříňky s osobními věcmi a chraňte svůj majetek i zdraví.
 • Nevstupujte do hospodářských prostor a na staveniště.
 • Šetřete nemocniční majetek. Všechny škody, které byste způsobili vlastní neopatrností, budete muset uhradit.
 • Na pracovištích intenzivní péče, chirurgických a gynekologicko-porodnických odděleních platí zákaz nošení květin podle vyhlášky č. 306/2012 Sb..
 • Důležité pro čistotu a hygienu v nemocnici je i odpadové hospodářství. Odpadkové koše jsou popsány druhem tříděného odpadu. Veškerý odpad proto odkládejte do nádob k tomu určených.
 • V případě požáru nebo jiné krizové situace zachovejte klid a rozvahu a řiďte se pokyny zaměstnanců nemocnice.
 • Nerespektování Domácího řádu může výjimečně vést k předčasnému ukončení hospitalizace a propuštění.

 

NÁVŠTĚVY

         Víme, že pro každého je důležité, aby mu v době pobytu v nemocnici byl umožněn přiměřený kontakt s blízkými. V naší nemocnici byla proto doba návštěv doporučena takto:

 

 • Dětské oddělení, ARO 30 – 17.00 denně

Šestinedělí                              10.00 – 18.00                denně

 • Ostatní oddělení 30 – 18.00 denně

 

     Vyžaduje-li to Váš zdravotní stav, je možné domluvit s primářem oddělení nebo ošetřujícím lékařem návštěvu individuálně.

     Na odděleních JIP a ARO doporučujeme návštěvu pouze 2 osob po dobu 15. minut.

     Dodržujte, prosíme, uvedené hodiny návštěv, požádejte své příbuzné nebo známé, aby brali laskavě ohled na ostatní nemocné na pokoji. Děti mladší 10 let zanechejte raději doma, nevystavujte je zbytečnému riziku. Vstup do areálu není doporučen psům.

 

CENNÉ VĚCI

 

Bohužel se nemůžeme ani v naší nemocnici přes všechna opatření ubránit občasné ztrátě osobních věcí.

     Prosíme Vás proto, abyste větší finanční obnos a cenné předměty (spořitelní knížky, platební karty, šperky a jiné cennosti) předali Vašim blízkým. V opačném případě je odevzdejte k uložení v ústavním trezoru proti písemnému potvrzení. Při propuštění Vám budou opět vydány. Za neuložené cennosti nemůžeme nést odpovědnost. Jak v dané věci postupovat Vám ochotně poradí ošetřující personál.

     Dbejte i na to, abyste při opouštění lůžka Vaše cennější věci (drobný finanční obnos, mobilní telefony, hodinky, apod.) nenechávali volně přístupné v nočním stolku.

     K hospitalizaci je zakázáno brát s sebou střelné zbraně.

STRAVOVÁNÍ

Dietní systém v naší nemocnici je součástí léčby. Ve stravovacím provozu   navrhují zvláštní diety nutriční terapeuti (dietní sestry) podle zásad zdravé výživy. Strava je připravována, transportována a podávána dle všech hygienických požadavků na stravovací služby a zásad osobní hygieny.

     Pokud to Váš zdravotní stav dovolí, máte možnost výběru ze dvou hlavních jídel. Výběr z jídelníčku provádí denně sestra, sanitářka nebo nutriční terapeutka podle provozního řádu oddělení.

     Svoji porci stravy pak dostáváte tabletovým systémem, tzn., že máte svoji porci stravy v nerezové soupravě.

 • Na každém pokoji je jídelní lístek, včetně seznamu alergenů. Aktuální jídelní lístek je pro Vás k dispozici na dostupném místě oddělení.
 • Transport jídla je na oddělení prováděn 3x denně, diabetikům se strava podává 5x denně, těm, kterým je aplikován inzulín 6x – dle provozních řádů oddělení.
 • Nápoje jsou připravovány, buď ve stravovacím provozu, nebo přímo na odděleních ve výrobnících.
 • Sledujeme, zda nemáte problémy s příjmem stravy. Podle toho stravu doplňujeme, kombinujeme.

Nádobí a kompletní příbor vracejte zpět na podnos pro přehlednou kontrolu kompletnosti soupravy.

Nutriční terapeuti (dietní sestry)

Vám poradí, jak postupovat při zvláštní dietě. Kontakt s nimi Vám zajistí ošetřující sestra nebo můžete zavolat přímo na telefony 565355163 nebo 565355174 nutričním terapeutkám.

Speciální požadavky

     Respektujeme kulturní tradice i osobní zvyklosti.  V tomto případě se obraťte prostřednictvím sestry na nutriční terapeutky a domluvte speciální stravu (vegetariánství, vyřazení vepřového masa….). Léčebný režim však musí být dodržen.

Donesené potraviny

     Před nákupem vlastních potravin nebo doneseného jídla a tekutin se informujte u ošetřujícího lékaře nebo sestry, zda jsou tyto vhodné vzhledem k Vašemu onemocnění. Zakázáno je požívání alkoholických nápojů.

     Pokud jídlo hned nespotřebujete, máte možnost uložit jej do chladničky k tomu určené. Své jídlo označte jménem a datem uložení. K tomu Vám poslouží štítky na každé chladničce (pokud toho nejste schopen, požádejte ošetřující personál). Upozorňujeme, že potraviny, které mají prošlou spotřební lhůtu, budou po předchozím upozornění zlikvidovány.

     Po areálu nemocnice jsou umístěny nápojové automaty na studené i teplé nápoje.

     Jsme rádi za jakoukoli připomínku, či podnět z Vaší strany nebo ze strany rodinného příslušníka týkající se stravování.