Oddělení hematologie a transfúziologie

 

 Primář     MUDr. Petr Kessler
 telefon  565 355 465
 email  pkessler@hospital-pe.cz
Zástupce primáře     MUDr. Hynek Poul
 telefon  565 355 468
 email  hpoul@hospital-pe.cz
 Staniční sestra     Věra Šilerová
telefon 565 355 462
email vsilerova@hospital-pe.cz
Vedoucí laboratoře   RNDr. Mária Kušnierová
telefon 565 355 489
 email  mkusnierova@hospital-pe.cz
Transfúzní oddělení   MUDr. Michaela Harudová
telefon 565 355 461
email mharudova@hospital-pe.cz
Manažer kontroly jakosti   Ing. Alena Knížová
telefon 565 355 460
email aknizova@hospital-pe.cz
Hematologická ambulance - sestry 565 355 469
Transfúzní oddělení - dárci krve 565355466
oht@nempe.cz
Kde nás najdete Samostatná budova v horní části areálu nemocnice.
Přednášky Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia - MUDr. Petr Kessler

 

Charakteristika oddělení, spektrum péče

Oddělení hematologie a transfúziologie se sestává z 3 provozů:
Ø hematologická ambulance,
Ø hematologická laboratoř,
Ø transfúzní úsek.

Činnost všech 3 provozů je úzce propojena a umožňuje efektivní poskytování péče hematologickým pacientům z Pelhřimovska a regionu Dačic a Telče. Pro širší region pak zajišťuje konziliární činnost a péči u pacientů s vybranými diagnózami (nádorová onemocnění krvetvorby, komplikované trombotické stavy, těhotné ženy se zvýšeným rizikem trombózy). Od roku 2008 na základě auditu České hematologické společnosti má oddělení statut Pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí, umožňující podávání tzv. biologické léčby pacientům s mnohočetným myelomem, maligními lymfomy, chronickou lymfatickou leukémií a dalšími krevními nádorovými chorobami, podávání všech u nás dostupných forem chelatační léčby u polytransfundovaných pacientů a poskytování další vysoce specializované péče. Hematologická ambulance je provozována ve třech ordinacích 5 dní v týdnu a její součástí je stacionář s 5 monitorovanými lůžky. Odborné zaměření zahrnuje především nádorová onemocnění krvetvorby a poruchy hemostázy. Nádorová onemocnění krvetvorby zahrnují akutní a chronické leukémie, maligní lymfomy, mnohočetný myelom a myeloproliferativní onemocnění. Léčba je zde prováděna v plném rozsahu s výjimkou léčby akutních leukémií u mladých pacientů, transplantací krvetvorných buněk a podávání některých léků, které jsou vyhrazeny jen pro fakultní nemocnice. Tyto služby jsou zajišťovány ve spolupráci s fakultními pracovišti. Většina léčby probíhá ambulantně, lůžková péče je v případě potřeby zajištěna na interním oddělení. Rychlá a přesná diagnostika nádorových chorob krvetvorby je zajištěna moderním laboratorním zázemím včetně cytoflowmetrie

Poruchy hemostázy zahrnují jednak krvácivá onemocnění, jednak stavy se zvýšeným sklonem k trombóze. Na oddělení je zajišťována kontrola antikoagulační léčby warfarinem i léčba dalšími antitrombotiky včetně „nových antikoagulancií“. Je zde prováděna laboratorní diagnostika a následné klinické sledování pacientů s trombofilními stavy. Speciální péče je poskytována těhotným ženám se zvýšeným rizikem trombózy. Samozřejmostí je trvalá dostupnost široké škály statimových laboratorních vyšetření hemostázy, potřebných pro péči o nemocné v kritických stavech, hospitalizovaných na ARO nebo JIP. Transfúzní úsek zajišťuje výrobu transfúzních přípravků, včetně deleukotizovaných erytrocytárních koncentrátů a deleukotizovaných trombocytárních koncentrátů z buffy coatu nebo vyrobených na separátoru krevních elementů. Trombocytární koncentráty jsou nezbytné pro zajištění pacientů po chemoterapii. Na separátoru jsou prováděny též léčebné aferézy zejména erytrocytaferézy u pacientů s primární polycytémií i sekundární polyglobulií a léčebné plazmaferézy u širokého spektra nemocných s hematologickými, interními a neurologickými chorobami.

Od r. 2015 je na transfúzním úseku prováděna i většina imunohematologických vyšetření. Od podzimu r. 2016 byly zahájeny též dárcovské plazmaferézy – výkony při nichž se dárcům krve odebírá jen krevní plazma, která poté slouží jako surovina pro výrobu krevních derivátů – speciálních léčebných přípravků používaných např. k léčbě hemofílie a dalších závažných poruch krevního srážení. Další informace o darování plazmy možno najít zde.(odkaz na stránku http://www.hospital-pe.cz/?page_id=7555) Pracovníci oddělení se podílejí na činnosti několika mutlicentrických výzkumných týmů, provádějí i vlastní studie zaměřené zejména na laboratorní vyšetření hemostázy, v posledních 5 letech byli spoluautory 4 monografií a autory nebo spoluautory 15 publikací v odborných časopisech, pravidelně přednášejí na sjezdech odborných společností a aktivně se účastní mezinárodních konferencí.

Laboratní příručka oddělení
Laboratorní příručka
LP Požadavkový list agregace
LP Požadavkový list CFM
LP Požadavkový list imunohematologické vyšetření
LP Požadavkový list KG
LP Požadavkový list KTB
LP Požadavkový list KO