Oddělení hematologie a transfúziologie

 

 Primář   MUDr. Petr Kessler
 telefon  565 355 465
 email  pkessler@hospital-pe.cz
 Zástupce primáře


MUDr. Hynek Poul
telefon 565 355 468
email hpoul@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra   Mgr. Martina Lhotská
telefon 565 355 462
email mlhotska@hospital-pe.cz
Vedoucí laboratoře RNDr. Mária Kušnierová
telefon 565 355 489
 email  mkusnierova@hospital-pe.cz
Hematologická ambulance - sestry 565 355 469
Transfúzní oddělení - dárci krve 565355466
oht@nempe.cz
Kde nás najdete Samostatná budova v horní části areálu nemocnice.
Přednášky Perioperační péče o pacienty užívající antikoagulancia - MUDr. Petr Kessler

 

Charakteristika oddělení, spektrum péče
Oddělení hematologie a transfúziologie se sestává z 3 provozů:
Ø hematologická ambulance,
Ø hematologická laboratoř,
Ø transfúzní úsek.Činnost všech 3 provozů je úzce propojena a umožňuje efektivní poskytování péče hematologickým pacientům z Pelhřimovska a regionu Dačic a Telče. Pro širší region pak zajišťuje konziliární činnost a péči u pacientů s vybranými diagnózami (nádorová onemocnění krvetvorby, komplikované trombotické stavy, těhotné ženy se zvýšeným rizikem trombózy). Od roku 2008 na základě auditu České hematologické společnosti má oddělení statut Pracoviště s rozšířenou hematoonkologickou péčí, umožňující podávání tzv. biologické léčby pacientům s mnohočetným myelomem, maligními lymfomy, chronickou lymfatickou leukémií a dalšími krevními nádorovými chorobami, podávání všech u nás dostupných forem chelatační léčby u polytransfundovaných pacientů a poskytování další vysoce specializované péče. Hematologická ambulance je provozována ve třech ordinacích 5 dní v týdnu a její součástí je stacionář s 5 monitorovanými lůžky. Odborné zaměření zahrnuje především nádorová onemocnění krvetvorby a poruchy hemostázy. Nádorová onemocnění krvetvorby zahrnují akutní a chronické leukémie, maligní lymfomy, mnohočetný myelom a myeloproliferativní onemocnění. Léčba je zde prováděna v plném rozsahu s výjimkou léčby akutních leukémií u mladých pacientů, transplantací krvetvorných buněk a podávání některých léků, které jsou vyhrazeny jen pro fakultní nemocnice. Tyto služby jsou zajišťovány ve spolupráci s fakultními pracovišti. Většina léčby probíhá ambulantně, lůžková péče je v případě potřeby zajištěna na interním oddělení. Rychlá a přesná diagnostika nádorových chorob krvetvorby je zajištěna moderním laboratorním zázemím včetně cytoflowmetriePoruchy hemostázy zahrnují jednak krvácivá onemocnění, jednak stavy se zvýšeným sklonem k trombóze. Na oddělení je zajišťována kontrola antikoagulační léčby warfarinem i léčba dalšími antitrombotiky včetně „nových antikoagulancií“. Je zde prováděna laboratorní diagnostika a následné klinické sledování pacientů s trombofilními stavy. Speciální péče je poskytována těhotným ženám se zvýšeným rizikem trombózy. Samozřejmostí je trvalá dostupnost široké škály statimových laboratorních vyšetření hemostázy, potřebných pro péči o nemocné v kritických stavech, hospitalizovaných na ARO nebo JIP. Transfúzní úsek zajišťuje výrobu transfúzních přípravků, včetně deleukotizovaných erytrocytárních koncentrátů a deleukotizovaných trombocytárních koncentrátů z buffy coatu nebo vyrobených na separátoru krevních elementů. Trombocytární koncentráty jsou nezbytné pro zajištění pacientů po chemoterapii. Na separátoru jsou prováděny též léčebné aferézy zejména erytrocytaferézy u pacientů s primární polycytémií i sekundární polyglobulií a léčebné plazmaferézy u širokého spektra nemocných s hematologickými, interními a neurologickými chorobami.Od r. 2015 je na transfúzním úseku prováděna i většina imunohematologických vyšetření. Od podzimu r. 2016 byly zahájeny též dárcovské plazmaferézy – výkony při nichž se dárcům krve odebírá jen krevní plazma, která poté slouží jako surovina pro výrobu krevních derivátů – speciálních léčebných přípravků používaných např. k léčbě hemofílie a dalších závažných poruch krevního srážení. Další informace o darování plazmy možno najít zde.(odkaz na stránku http://www.hospital-pe.cz/?page_id=7555) Pracovníci oddělení se podílejí na činnosti několika mutlicentrických výzkumných týmů, provádějí i vlastní studie zaměřené zejména na laboratorní vyšetření hemostázy, v posledních 5 letech byli spoluautory 4 monografií a autory nebo spoluautory 15 publikací v odborných časopisech, pravidelně přednášejí na sjezdech odborných společností a aktivně se účastní mezinárodních konferencí.
Laboratní příručka oddělení
Laboratorní příručka

Požadavkový list - KO

Požadavkový list - KG

Požadavkový list - Imunohematologické vyšetření

Požadavkový list - CFM I

Požadavkový list - Primární hemostáza

Požadavkový list - Virologické vyšetření

Požadavkový list - Speciální koagulace