Rezidenční místa – nelékaři

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO

 

v souladu se Zákonem č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a Vyhl. č. 186/2009 Sb., o stanovení postupu při vyhlášení výběrového řízení na rezidenční místo v platném znění.

 

Vyhlašovatel:  Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

                        Slovanského bratrství 710

                        393 01 Pelhřimov

 

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na schválená rezidenční místa pro rok 2021:

 

REZIDENČNÍ MÍSTO – NELÉKAŘSKÉ OBORY

(DOTACE NA CELÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VYBRANÝCH NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ)

 

 

Obor:                                                                                                       počet míst:

 

Zdravotní laborant

Intenzivní péče                                                                                      1 rezidenční místo

Perioperační péče                                                                                 1 rezidenční místo

 

Termín pro podání přihlášek: do 9. června 2021  včetně

Místo pro podání přihlášek:   Personální oddělení

                                                          Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace

                                                          Slovanského bratrství 710

                                                          393 01 Pelhřimov

 

Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 – nelékařské obory“ a označena příslušným oborem.

 

Seznam  dokladů, které uchazeč doloží:

 • přihláška /viz příloha č. 1/,
 • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie /viz příloha č. 2/,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • přehled odborné praxe.

 

 

Lékařský posudek a výpis z trestního rejstříku nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

 

Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních v platném znění, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.

 

Termín a průběh výběrového řízení:

Uchazeči budou informováni o zařazení do výběrového řízení a o přesném termínu konání výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku výběrového řízení bude přihlášeným oznámeno do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení.

Případné informace poskytne pí Mgr. Vladislava Nováčková na tel. 565 355 121.

 

Kritéria hodnocení:

 • znalosti a schopnosti potřebné pro výkon povolání,
 • osobní předpoklady uchazeče,
 • zájem o obor,
 • komunikační způsobilost,
 • morální předpoklady.

 

Jednotlivá kritéria budou hodnocena body v rozmezí 1-10.

V Pelhřimově 18. května 2021.

                                                                                               Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, v.r.

                                                                                                                    ředitel