Rezidenční místa – lékaři

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA REZIDENČNÍ MÍSTO – 2. kolo

  v souladu se Zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů.   Vyhlašovatel:  Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace                         Slovanského bratrství 710                         393 01 Pelhřimov   Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, vypisuje výběrové řízení na schválené rezidenční místo pro rok 2021:  

REZIDENČNÍ MÍSTO – LÉKAŘSKÉ OBORY

(DOTACE NA CELÉ SPECIALIZAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ U VYBRANÝCH LÉKAŘSKÝCH OBORŮ)

Program č. 2  
Obor:    počet míst:
Pediatrie      1 rezidenční místo  
  Termín pro podání přihlášek: do 29. října 2021  včetně  

Místo pro podání přihlášek:   Personální oddělení

                                                          Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace                                                          Slovanského bratrství 710                                                           393 01 Pelhřimov   Obálka musí být označena zpáteční adresou žadatele a nadepsána „Výběrové řízení na rezidenční místo 2021 – 2. kolo, lékařské obory“ a označena příslušným oborem.   Seznam  dokladů, které uchazeč doloží:
 • přihláška /viz příloha č. 1/,
 • vyplněný osobní dotazník včetně fotografie /viz příloha č. 2/,
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců,
 • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku ne starší 3 měsíců,
 • neověřená kopie dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
 • neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal,
 • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
 • přehled odborné praxe.
    Lékařský posudek a výpis z trestního rejstříku nepředkládá uchazeč, který je již zaměstnancem Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace. Při nesplnění obecných požadavků na odbornou způsobilost, zdravotní způsobilost a bezúhonnost stanovených zákonem č. 95/2004 Sb., o lékařských zdravotnických povoláních, v platném znění, bude přihláška z výběrového řízení vyřazena.   Termín a průběh výběrového řízení: Uchazeči budou informováni o zařazení do výběrového řízení a o přesném termínu konání výběrového řízení. Vyrozumění o výsledku výběrového řízení bude přihlášeným oznámeno do 10 pracovních dnů ode dne ukončení výběrového řízení. Případné informace poskytne pí Mgr. Vladislava Nováčková na tel. 565 355 121.   Kritéria hodnocení:
 • znalosti a schopnosti potřebné pro výkon povolání
 • osobní předpoklady uchazeče
 • zájem o obor
 • komunikační způsobilost
 • morální předpoklady
Jednotlivá kritéria budou hodnocena body v rozmezí 1-10.     V Pelhřimově 7. září 2021.                                                                                                          Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, v.r.                                                                                                                             ředitel