GDPR – oznámení správce

V návaznosti na požadavek Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 dle čl. 13 je Nemocnice Pelhřimov, povinná informovat fyzické osoby o následujících skutečnostech:
1. Správcem osobních údajů je:
• Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, se sídlem Slovanského bratrství 710, 393 01 Pelhřimov

2. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je v Nemocnici Pelhřimov:

• Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D., email.: poverenec@nempe.cz, mobil. 704 873 409

3. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely plnění následujících služeb:

• Poskytování zdravotních služeb
• Poskytování sociálních služeb
• Plnění práva na svobodný přístup k informacím
• Činnost zaměstnavatele
• Obchodní činnost (plnění smluvní povinnosti)

4. Nemocnice Pelhřimov vyjma případů, kdy se jedná o plnění smluvní povinnosti, nebo výkonu činnosti zaměstnavatele, ve vztahu k zaměstnancům (na základě souhlasu), získává osobní údaje v souladu s legislativou, a to zejména:

• zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
• zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
• zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
• zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, souhlas fyzické osoby
• zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

5. Vaše údaje jsou archivovány a ukládány po dobu stanovenou právními předpisy (zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě), vztahujícími se k jednotlivým službám.